Uchwały Rady

Uchwała Nr XXIII/174/09 z dnia 25 czerwca 2009r w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Warmińskiego Związku Gmin wprowadzonych uchwałą nr 10/III/2009 Zgromadzenia Warmińskiego Związku Gmin z dnia 23 czerwca 2009 roku.

Uchwała Nr XXIII/174/09

Rady Gminy Stawiguda

z dnia 25 czerwca 2009r

 

 

w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Warmińskiego Związku Gmin wprowadzonych uchwałą nr 10/III/2009 Zgromadzenia Warmińskiego Związku Gmin z dnia 23 czerwca 2009 roku

 

 

Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity ze zmianami : Dz.U.  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214,  poz. 1806; Dz.U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r. Nr  172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218) Rada Gminy Stawiguda uchwala co następuje: 

 

§ 1

 

Akceptuje się następujące zmiany w Statucie Warmińskiego Związku Gmin wprowadzone uchwałą nr 10/III/2009 Zgromadzenia Warmińskiego Związku Gmin z dnia 23 czerwca 2009 roku:

 

1)     § 4 otrzymuje brzmienie :

㤠4

1.         Związek tworzą gminy: Gietrzwałd , Świątki, Purda, Stawiguda , Dywity,        Barczewo.

2.         Związek jest organizacją dobrowolną i otwartą”.

 

2)      § 7 otrzymuje brzmienie :

㤠7

1.         Związek przejmuje realizację przekazanych przez gminy- członków związku    następujących zadań publicznych

                        1)         wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej

                        2)         opracowanie i wdrażanie programu rozwoju i wykorzystania                                       odnawialnych źródeł energii oraz upowszechnianie rozwiązań w                                            zakresie poszanowania energii

                        3)         wspieranie i upowszechnianie programu selektywnej zbiórki                                        odpadów komunalnych

                        4)         opracowanie i wdrażanie programu opieki nad bezdomnymi                                        zwierzętami

2.          Związek przejmuje rolę koordynatora w działaniach jego członków w zakresie                                   zachowania dziedzictwa kulturowego, gospodarki przestrzennej w tym planowania             i rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej oraz wdrażania i promocji nowych               produktów turystycznych w ramach potencjonalnego obszaru metropolitalnego i                                 powiązań z aglomeracją Olsztyna.

3.          Związek wyraża opinie lub występuje z wnioskami w sprawach istotnych dla                          członków Związku.

4.          Związek może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie zadań o charakterze                 użyteczności publicznej. W tym celu może tworzyć jednostki organizacyjne, w tym               przedsiębiorstwa i wyposażać je w majątek”.

 

3)     § 8 otrzymuje brzmienie:   

„ § 8

1.         Środki na realizację zadań statutowych określonych w § 7, inne niż składka roczna     określona w § 11 ,będą ponosiły gminy objęte realizowanym zadaniem             proporcjonalnie do liczby mieszkańców stale zamieszkujących w gminie według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedniego, ustalonej przez urząd statystyczny.

2.         Przeznaczenie środków, o których mowa w ust. 1 następuje na drodze uchwały          Zgromadzenia i uchwał rad gmin  -  członków Związku wskazanych w pkt 1”

 

4)     § 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 13

2.            Rada Gminy może wystąpić o zmianę rodzaju i wysokości świadczeń, jeżeli zmiana        granicy wpłynie na zmniejszenie świadczeń Związku na rzecz gminy.”

 

5)     § 18 otrzymuje brzmienie:

§ 18

1.         W skład Zgromadzenia wchodzą: burmistrzowie, wójtowie poszczególnych gmin         oraz  po jednym przedstawicielu wybranym przez każdą z rad gminy.

2.         Poza osobami wymienionymi w ust. 1 gmina, której ilość mieszkańców przekracza      10 tys. jest reprezentowana dodatkowo przez jednego przedstawiciela na każde    rozpoczęte 5 tys. mieszkańców danej gminy, zgodnie z zasadami określonymi

            w § 11.”

 

6)     § 20  pkt 8 otrzymuje brzmienie :

㤠20

8.         Uchwalanie zmian w statucie”.

 

7)     § 25 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

㤠25

3.         Członkowie Zarządu w liczbie czterech.”

 

8)     § 26 otrzymuje brzmienie:

㤠26

1.         Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego  Zarządu Związku  bezwzględną     większością głosów statutowego składu Zgromadzenia.

2.         Przewodniczącym lub jednym z pozostałych członków Zarządu może być osoba         spoza Zgromadzenia Związku”.

 

 

9)     § 27 otrzymuje brzmienie:

㤠27

Zgromadzenie wybiera zastępcę Przewodniczącego Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu na wniosek Przewodniczącego Zarządu bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.”

 

10) § 28 otrzymuje brzmienie:

㤠28

1.         Zgromadzenie odwołuje Zarząd lub poszczególnych jego członków bezwzględną        większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.

2.         W razie odwołania Zarządu Zgromadzenie powołuje w ciągu miesiąca nowy   Zarząd, a do czasu powołania Zarządu obowiązki Zarządu wykonuje             dotychczasowy Zarząd.”

 

11) § 38 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

㤠38

4.         Gmina informuje Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego o zamiarze przystąpienia          do        Związku”.

 

12) § 39 otrzymuje brzmienie :

㤠39

1.         Rozwiązanie Związku następuje:

                        1) na mocy zgodnych uchwał rad gmin – członków Związku

                        2) gdy liczba członków Związku  spadnie poniżej trzech

 

13) § 41a dodaje się pkt 4 o brzmieniu:

㤠41a

4.         W przypadku odmowy przyjęcia majątku w związku z punktami 2 i 3 majątek            wystawia się do sprzedaży , a uzyskane środki dzieli się zgodnie z pkt 1”.  

 

§ 2

 

Traci moc Uchwała nr XVIII/147/08 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 grudnia 2008 roku.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2009-06-25
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 czerwca 2010 13:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1349
25 czerwca 2010 13:42 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
25 czerwca 2010 13:41 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
25 czerwca 2010 13:41 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany