Uchwały Rady

Uchwała Nr XXIII/173/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

 RADA GMINY

W STAWIGUDZIE

 

 

Uchwała Nr XXIII/173/09

Rady Gminy w Stawigudzie

z dnia 25 czerwca 2009 r.

 

 

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. pm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104)

Rada Gminy w Stawigudzie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1. Wprowadza się zmiany dochodów w budżecie gminy na rok 2009, zgodnie z załącznikiem nr 1:

 

- zwiększa się plan dochodów o kwotę                     18 976,64 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi         21 687 369,86 zł.

z tego:

*        dochody bieżące     – 18 346 699,86 zł

*        dochody majątkowe –  3 340 670,00 zł

 

§ 2

 

1. Wprowadza się zmiany wydatków w budżecie gminy na rok 2009, zgodnie z załącznikiem nr 2:

 

- zwiększa się plan wydatków o kwotę                   18 976,64 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi    26 209 398,86 zł.

z tego:

*        wydatki bieżące          16 702 085,86 zł

*        wydatki majątkowe     – 9 507 313,00 zł

 

2. Deficyt budżetu w kwocie  4 522 029,00 zł. będzie zrównoważony wolnymi środkami oraz kredytem, zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

§ 3

Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 8.954.313,00 zł, zgodnie  z załącznikiem nr 3 i 3a.

Wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 9.507.313,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 3a   i 3b

 

 § 4

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych   i Funduszu Spójności w wysokości 1.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – załącznik nr 6.

§ 6

Wydatki jednostek pomocniczych , zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

§ 7

Prognozowana sytuacja finansowa gminy zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

§ 8

Prognozowana kwota długu gminy na 2009 r. i lata następne - załącznik nr 9.

 

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

 

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

(-)

Maria Dąbrowska

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2009-06-25
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 czerwca 2010 13:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1405
25 czerwca 2010 13:40 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie załącznika.
25 czerwca 2010 13:39 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
25 czerwca 2010 13:38 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany