Uchwały Rady

Uchwała Nr XXIII/172/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 r.

   RADA GMINY

W STAWIGUDZIE

Uchwała Nr XXIII/172/09

Rady Gminy w Stawigudzie

z dnia 25 czerwca 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 r.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt  17 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.                    o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 1,               w związku z  art. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. nr 52,       poz. 420) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie na rok 2010.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

(-)

Maria Dąbrowska

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2009-06-25
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 czerwca 2010 13:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1462
25 czerwca 2010 13:37 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
25 czerwca 2010 13:37 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany