Uchwały Rady

Uchwała Nr XXI/169/09 z dnia 23.04.2009 r. w sprawie zatwierdzenia przystąpienia Gminy Stawiguda do spółki pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 43d

 

Uchwała Nr XXI/169/09

Rady Gminy Stawiguda

z dnia 23.04.2009 r.

 

 

 

 

w sprawie zatwierdzenia przystąpienia Gminy Stawiguda do spółki pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 43d

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f i g ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz.U. Nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Dz.U. Nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218) Rada Gminy w Stawigudzie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.            Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Stawiguda do spółki pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 43d wpisanej do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 97877.

2.            Wyraża zgodę na wniesienie i objęcie przez Gminę Stawiguda 136 (sto trzydzieści sześć) udziałów o wartości 500 zł każdy łącznie o wartości 68000 zł z tym, że wniesienie udziałów nastąpi po podpisaniu Porozumienia w sprawie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów jednak nie później niż do 04.09.2009 r.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2009-04-23
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 czerwca 2010 13:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1220
25 czerwca 2010 13:26 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
25 czerwca 2010 13:26 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany