Uchwały Rady

Uchwała Nr XXI/168/2009 z dnia 23.04.2009r. w sprawie: określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i zasad przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, wiejskiego oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród.

Uchwała Nr XXI/168/2009

Rady Gminy w Stawigudzie

z dnia 23.04.2009r.

 

w sprawie:      określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i zasad  przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,  funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowego sposobu obliczania   wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych   zastępstw, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, wiejskiego oraz przyznawania nagród ze specjalnego  funduszu nagród. 

 

                     Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821) i §2 -§12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005r.  Nr 22, poz. 181, Dz.U. z 2008r. Nr 42, poz. 257) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, oraz 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

            Ustala się regulamin określający wysokości oraz szczegółowe warunki i zasady przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, szczegółowych zasad przyznawania
i wypłacania dodatku mieszkaniowego, wiejskiego oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród.

 

§ 2

 

Zmiany regulaminu mogą być wprowadzone w trybie jego uchwalenia.

 

§ 3

 

Traci moc uchwała Nr XVII/140/2008 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 27.11.2008r.
w sprawie: określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i zasad przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, wiejskiego oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały

Nr XXI/168/09

Rady Gminy w Stawigudzie

z dnia 23.04.2009r.

 

R E G U L A M I N

 

określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i zasad przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,        szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, wiejskiego oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród..

 

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

 1. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, w zespołach szkolno-przedszkolnych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Stawiguda.
 2. Regulamin określa sposób ustalania wysokości i zasad przyznawania:

 

a)      dodatku z a wysługę lat,

b)      dodatku motywacyjnego,

c)      dodatku funkcyjnego,

d)      dodatku za warunki pracy,

e)      wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw,

f)        dodatku wiejskiego i mieszkaniowego,

g)      nagród.

§ 2

 

Wynagrodzenie zasadnicze określa art. 30 Karty Nauczyciela.

 

§ 3

 

Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o:

 1. regulaminie – rozumie się przez to regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasad wynagradzania za godzin ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw,
 2. Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821).
 3.  organie prowadzącym szkołę, przedszkole, placówkę oświatową – rozumie się przez to Gminę Stawiguda,
 4. szkole- należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową, zespół szkolno-przedszkolny, gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiguda,
 5. dyrektorze – należy rozumieć dyrektora jednostki oświatowej, o której mowa w § 1 ust. 1 regulaminu,
 6. nauczyciela bez bliższego określenia – rozumie się przez to nauczycieli, których mowa w § 1 ust. 1 regulaminu, a także pedagogów i innych pracowników pedagogicznych szkoły,
 7. rok szkolny – należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,
 8. klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę w przedszkolu i szkole,
 9. ucznia – rozumie się przez to także wychowanka,
 10.  tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty nauczyciela,
 11. Zakładowej organizacji związkowej – rozumie się przez to Oddziału ZNP
  w Stawigudzie i NSZZ „Solidarność” w Olsztynie.

 

ROZDZIAŁ II

 

DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

 

§ 4

 

Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych
w art. 33 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela. Dodatek za wysługę lat nalicza się w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany jest w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

§ 5

 

Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy, bez względu na sposób ustania stosunku pracy.

 

§ 6

 

Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż w jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy,
z zastrzeżeniem § 7. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym pracownik jest lub był jednocześnie zatrudniony.

§ 7

Nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nie przekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół zalicza się okresy zatrudnienia, o których mowa w § 5.  

§ 8

 

Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości także za okres urlopu dla poratowania zdrowia.

§ 9

 

Dodatek za wysługę lat wypłacany jest łącznie z wynagrodzeniem zasadniczym.

 

 

ROZDZIAŁ III

DODATEK MOTYWACYJNY

 

§ 10

 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych wynosi 180,00zł.na etat z wyłączeniem dyrektorów, dla których środki finansowe na dodatki określone są przez Wójta Gminy w kwocie nie mniej niż  400,00zł.

 

 

§ 11

 

Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznaje się na czas określony. Przyznaje się go na okres nie krótszy niż sześć miesięcy (wrzesień-luty i marzec-sierpień) i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

§ 12

 

Nauczyciel nabywa prawo do dodatku motywacyjnego po przepracowaniu co najmniej
6 miesięcy w szkole.

§ 13

 

 1. Wysokość dodatku motywacyjnego nauczyciela, w granicach środków przyznanych uchwałą budżetową, ustala dyrektor szkoły ale nie mniej niż 130,00zł.
 2. Wysokość stawki dodatku motywacyjnego nie może być wyższa niż 20% wynagrodzenia zasadniczego.       

§ 14

 

1. Dyrektor szkoły ustalając wysokość dodatku motywacyjnego jest zobowiązany
do przestrzegania szczegółowych warunków przyznania dodatku określonych w ust. 2.

2.   Do szczegółowych warunków przyznania dodatku motywacyjnego należy:

1)      zaangażowanie nauczyciela w pracę dydaktyczną:

a)      stosowanie nowatorskich metod pracy z uczniami,

b)      przygotowanie i udział uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych
i innych,

c)      udział w tworzeniu i doskonaleniu wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów oraz przestrzegania tego systemu,

d)      wspieranie i praca z uczniami mającymi trudności w nauce,

e)      prowadzenie zajęć i wykonywanie prac, za które nie przysługuje wynagrodzenie,

f)        osiągnięcia uczniów badane w formie wewnątrzszkolnego badania wyników w nauce, sprawdzianów kompetencji, maturalnych i innych,

2)      zaangażowanie nauczyciela w pracę wychowawczą i opiekuńczą:

a)      rozpoznanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów,

b)      prowadzenie różnorodnych form działalności wychowawczej,

c)      współpraca z rodzicami ucznia (wychowanka),

d)      współpraca z osobami i instytucjami wspierającymi proces wychowawczy,

e)      doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów wychowawczych występujących w grupie rówieśniczej,

f)        realizacja programu wychowawczego,

g)      realizacja programów profilaktycznych oraz promujących zdrowie

h)      tworzenie i realizacja własnych programów wychowawczych,

3)      przestrzeganie statutu szkoły, prawa wewnątrzszkolnego oraz zarządzeń dyrektora,
a także:

a)      systematyczne i zgodne z wymogami prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, związanej z przebiegiem nauczania i innymi zadaniami powierzonymi przez dyrektora szkoły,

b)      realizacja innych zadań statutowych szkoły,

c)      podnoszenie kwalifikacji zawodowych, doskonalenie zawodowe poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia nauczycieli,

4)      zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i społeczności lokalnej:

a)      dbałość o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia,

b)      organizacja imprez szkolnych i środowiskowych, praca w organizacjach pozarządowych, społecznych i innych, których celem jest działanie na rzecz dzieci
i młodzieży lub nauczycieli i innych pracowników szkoły,

c)      praca w komisjach problemowych lub zespołach powołanych w szkołach,

d)      kreowanie dobrego wizerunku szkoły i dobrej atmosfery pracy,

5)      praca w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych.

§ 15

 

Dodatek motywacyjny dyrektorom szkół przyznaje Wójt Gminy na okres nie krótszy
niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny uwzględniając przede wszystkim:

1)      współpracę z organem prowadzącym,

2)      osiągnięcia szkoły, placówki w pracy dydaktycznej,

3)      wspieranie nauczycieli w realizacji ich zadań, samokształcenia i doskonalenia zawodowego,

4)      przestrzegania prawa oświatowego i dyscypliny budżetowej,

5)      osiągnięcia szkoły, placówki w pracy opiekuńczo-wychowawczej,

6)      zaangażowanie w pracę i wyniki pracy,

7)      współpracę z organami szkoły, placówki i związkami zawodowymi ,

8)      merytoryczne i życzliwe załatwianie spraw osobowych pracowników,

9)      pozyskiwanie środków pozabudżetowych,

10)  promocja szkoły, placówki,

11)  kształtowanie właściwej atmosfery w szkole,

12)  prawidłowe i skuteczne dbanie o mienie, inwestycje, stan techniczny i remonty,

13)  nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji przez nauczycieli
oraz prawidłową pracę sekretariatu i administracji szkolnej,

14)  poziom przestrzegania przepisów BHP i dbałość o systematyczne badania okresowe pracowników i swoje,

15)  sprawowanie nadzoru pedagogicznego.

 

§ 16

 

Dodatki motywacyjne wypłacane są nauczycielom łącznie z wynagrodzeniem zasadniczym.

 

 

ROZDZIAŁ IV

DODATEK FUNKCYJNY

 

§ 17

 

Dodatek funkcyjny przysługuje dyrektorom, innym nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole, nauczycielom pełniącym funkcję wychowawców klas, opiekunom stażu nauczycieli.

                       

 

 

TABELA  DODATKÓW  FUNKCYJNYCH

Lp

Stanowisko kierownicze

Stawka dodatku funkcyjnego

1.

Przedszkole

Dyrektor Przedszkola

 

400-700

2.

Szkoły wszystkich typów:

a)      dyrektor szkoły podstawowej (zespołu ) liczącej

- do 7 oddziałów

- od 8 do 15 oddziałów

b) wicedyrektor szkoły (zespołu)

 

 

 

400-800

500-1100

 

 

 

 

 

 

§ 18

 

Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Wójt Gminy na czas nieokreślony, w granicach stawek określonych w Tabeli dodatków funkcyjnych, uwzględniając w szczególności:

a)      sprawną organizację pracy,

b)      poprawność pod względem formalno-prawnym podejmowanych decyzji oraz ich zasadność,

c)      jakość sprawowanego nadzoru pedagogicznego i kontroli wewnętrznej,

d)      liczbę uczniów i oddziałów,

e)      liczbę pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi

f)        prawidłowość realizacji budżetu szkoły i przestrzeganie dyscypliny budżetowej,

g)      działalność na rzecz poprawy bazy materialnej, rozwoju i osiągnięć szkoły,

h)      współpracę z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim,

i)        współpracę z różnymi organizacjami i instytucjami mającą na celu wspomaganie działalności statutowej szkoły,

j)        terminowość i rzetelność wykonywania zadań,

k)      współpracę ze związkami zawodowymi,

l)        liczbę stanowisk kierowniczych w placówce,

ł)   złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska.

 

§ 19

 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pełnieniu funkcji kierowniczych dodatek może zostać zmniejszony nie więcej niż 30% na okres do 3 miesięcy z podaniem pisemnego uzasadnienia.

§ 20

 

Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu pełnienia funkcji:

a)      opiekuna stażu w wysokości 60,00 zł.,

b)      wychowawcy klasy w wysokości  150,00 zł.

c)      opiekuna grupy przedszkolnej i świetlicy 150,00 zł.

 

 

 

 

§ 21

 

Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w okresie zajmowania odpowiedniego stanowiska kierowniczego lub wykonywania zadań, za które przysługuje dodatek. Prawo do niego nabywa się z pierwszym dniem miesiąca następującego po powierzeniu lub jeżeli powierzenie następuje pierwszego dnia miesiąca, to z tym dniem.

 

§ 22

 

Prawo do dodatku traci się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca, to od tego dnia.

 

§ 23

 

Dodatek funkcyjny związany ze stanowiskiem przysługuje również osobie, której powierzono odpowiednie obowiązki w zastępstwie innej osoby.

 

§ 24

 

Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania
z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca, to od tego dnia.

§ 25

 

Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

DODATEK ZA WARUNKI PRACY

 

§ 26

 

1.      Nauczycielom prowadzącym następujące zajęcia przysługuje dodatek za trudne warunki pracy:

a)      zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo
w stopniu głębokim,

b)      zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w przedszkolach oddziałach integracyjnych
lub klasach integracyjnych,

c)      prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka z chorobą psychiczną
lub zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego,

d)      prowadzenie nauczania indywidualnego dziecka ze schorzeniami opisanymi w §  32 ust. 1 pkt 3-11 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003r. Nr 139,poz.1328)

2.      Nauczycielom, którzy prowadzą zajęcia określone w § 26 ust.1 lit. a, b, c przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej za każdą przepracowaną z tymi uczniami godzinę nauczania.

3.      Nauczycielom, którzy prowadzą zajęcia określone w § 26 ust. 1 lit  d przysługuje dodatek w wysokości 10% stawki godzinowej gdy zajęci są prowadzone w domu, a 5% stawki godzinowej gdy zajęcia są prowadzone w szkole (placówce) za każdą przepracowaną
z tymi uczniami godzinę nauczania.

4.      Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonania pracy,
z którą dodatek jest związany, oraz w okresie nie wykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego, chyba
że przepis szczególny stanowi inaczej.

5.      Dodatek za trudne warunki pracy, § 26 ust. 1 wypłacany jest w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w takich warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w odpowiedniej części, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach tylko cześć obowiązującego wymiaru
lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.

6.      Zwrot kosztów za dojazdy do ucznia objętego nauczaniem indywidualnym w domu mieszczącego się w innej miejscowości niż macierzysta szkoła odbywa się na podstawie zawartej umowy o używanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych według stawek za jeden kilometr ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub w przypadku niekorzystania z pojazdu prywatnego według cen biletów PKS.

 

§ 27

Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

 

ROZDZIAŁ VI

DODATEK ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

 

§ 28

 

W szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania lub zapewnienia opieki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie
z posiadaną specjalnością.

§ 29

1.        Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkami za warunki pracy) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.

2.        Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust.1, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16
z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, ze czas do 0,5 godziny pomija się , a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełna godzinę.

3.        Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni:

a)      w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego,

b)      usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

c)      nieobecności z powodu zajęć w zakresie indywidualnego doskonalenia zawodowego,

d)      nieobecności dziecka nauczanego indywidualnie gdy przebywa w sanatorium.

 

4.        Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn lezących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:

a)      zawieszeniem zajęć z powodu epidemii, mrozów, stanu klęski żywiołowej itp.,

b)      wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy itp.,

c)      chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą dłużej niż tydzień,

d)       rekolekcjami,

e)      delegowaniem przez dyrektora szkoły (placówki) do wykonywania pracy w innej formie, traktuje się jak  godziny faktycznie odbyte.

5.        Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia  - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art.42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

6.        Zwiększenie pensum w danym roku szkolnym, może być przyznane nauczycielowi na jego wniosek przez dyrektora szkoły, jeżeli taka możliwość wynika z zatwierdzonego przez Wójta Gminy arkusza organizacyjnego szkoły (placówki).

7.        Wynagrodzenie  za godziny ponadwymiarowe wypłaca się z dołu.

 

§ 30

1.      Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnych zastępstw w szkole (placówce) każdego typu ustala się stosując następujące zasady:

a)      za godzinę, w czasie której kontynuowany jest program przedmiotu, lub prowadzone są zajęcia programowe z innego przedmiotu przysługuje wynagrodzenie jak za jedną godzinę ponadwymiarową,

2.      Wynagrodzenie za jedna godzinę doraźnego zastępstwa w przedszkolu ustala się jak za jedną godzinę ponadwymiarową.

§ 31

 

1.      Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, którzy w dniu wolnym od pracy realizują planowe i odpowiednio udokumentowane zorganizowane zajęcia dydaktyczne 
oraz opiekuńczo – wychowawcze opiekują się dziećmi w czasie zawodów sportowych
i konkursów przedmiotowych, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za efektywnie przepracowane godziny ponadwymiarowe oraz zwrot kosztów podróży.

2.      Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, sprawującym w dniu wolnym
od pracy nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktyczno – wychowawczych
i opiekuńczych, nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

3.      Przepisów § 30 ust. 1 nie stosuje się do nauczycieli placówek wychowania przedszkolnego, którzy za pracę w dniu wolnym od pracy powinni otrzymać inny dzień wolny od pracy.

4.      Nauczycielom wyjeżdżającym służbowo za granicę przysługują należności zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. z 2002r Nr 236, poz. 1991 z późn. zm.)

5.      Nauczycielom przebywającym na wycieczkach zagranicznych i krajowych, biwakach, zielonych szkołach przysługuje wynagrodzenie zgodne z etatem zatrudnienia oraz odrębne wynagrodzenie za efektywnie przepracowane godziny ponadwymiarowe.

 

ROZDZIAŁ VII

DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY

 

§ 32

1.       Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi, przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego.

2.       Wójt Gminy może podwyższyć dodatek, o którym mowa § 32 ust. 1 dla nauczyciela specjalisty w dziedzinie, w której występuje deficyt kadr. Wniosek w tej sprawie składa dyrektor szkoły.

3.       Dodatek wiejski wypłaca się z dołu.

§ 33

1.        Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim, w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela - przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany dalej dodatkiem.

2.    Nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkującemu z nim stale, będącym także nauczycielem, przysługuje tylko jeden dodatek.

3.     Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę. Niezależnie pobrane przez nauczyciela świadczeń podlega zwrotowi.

§ 34

Nauczycielowi, o którym mowa w § 32 ust.1, przysługuje dodatek w wysokości uzależnionej od liczby członków rodziny, wypłacany co miesiąc w wysokości:

a)      7% miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia określonego w obwieszczeniu RM z dnia 24.07.2008r (M.P. z 2008r. Nr 55, poz. 499) o minimalnym wynagrodzeniu za pracę dla 1 osoby,

b)      9% miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia określonego w obwieszczeniu RM z dnia 24.07.2008r (M.P. z 2008r. Nr 55, poz. 499) o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  dla 2 osób,

c)      10% miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia określonego w obwieszczeniu RM z dnia 24.07.2008r (M.P. z 2008r. Nr 55, poz. 499) o minimalnym wynagrodzeniu za pracę dla 3 osób,

d)      12% miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia określonego w obwieszczeniu RM z dnia 24.07.2008r (M.P. z 2008r. Nr 55, poz. 499) o minimalnym wynagrodzeniu za pracę dla 4 i więcej osób.

1.      Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę 0,49 zł. pomija się, a kwotę od co najmniej 0,50 zł. zaokrągla się do pełnego złotego.

2.        Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:

a)      małżonka,

b)      rodziców nauczyciela pozostających na wyłączny utrzymaniu nauczyciela,

c)      pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci
do ukończenia 18 roku życia do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,

d)      pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia,

e)      dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.

4.    W razie zaistniałej zmiany liczby członków rodziny, nauczyciel jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący dodatek-organ prowadzący szkołę. W przypadku nie powiadomienia dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę o zmianie liczby członków rodziny, niezależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.

Dodatek przysługuje nauczycielom niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

§ 35

Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

a)        nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie, pobieranie zasiłku
z ubezpieczenia społecznego,

b)        odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta

c)        korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

 

§ 36

1.    Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela.

2.    Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły (placówki), a dyrektorowi szkoły (placówki) Wójt Gminy .

3.    Dodatek wypłaca się z dołu.

ROZDZIAŁ VIII

NAGRODY

§ 37

1. Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ustala się od 01 stycznia 2008 roku w wysokości 2,5% planowego, rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń.

2.       Na nagrody przyznawane przez dyrektorów szkół (placówek) przeznacza się 60%                  funduszu, a na nagrody przyznawane przez Wójta Gminy przeznacza się 40% funduszu,
o którym mowa w § 37 ust. 1.

3.      Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.

4.       Przyznanie nauczycielowi nagrody uzależnione jest w szczególności od wybitnych osiągnięć w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej.

5.       Nagrody przyznawane ze środków, o której mowa § 37 ust. 2 przyznaje dyrektor, po zasięgnięci opinii rady pedagogicznej. Zasady Przyznawania Nagrody Wójta określa Uchwała Nr XXI/145/04 Rady Gminy Stawiguda z dnia 30 września 2004r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Przyznania Nagród Wójta Gminy ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest gmina Stawiguda.

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 38

 

1. Wnioski o zmianę zapisów regulaminu mogą być składane przez dyrektorów szkół (placówek) i organizacje związkowe działające w oświacie w terminie do dnia 
15 października każdego roku.

2. Regulamin został uzgodniony z Oddziałem ZNP w Stawigudzie i NSZZ „Solidarność”
w Olsztynie.

3. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy  - Karta Nauczyciela oraz przepisy prawa pracy.

4. Regulamin uchwala się na okres od 1 stycznia 2009 roku.                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2009-04-23
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 czerwca 2010 13:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1397
25 czerwca 2010 13:33 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
25 czerwca 2010 13:25 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
25 czerwca 2010 13:25 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany