Uchwały Rady

Uchwała NR XVIII/145/08 z dnia 29.12.2008 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Stawiguda na 2009 rok.

Uchwała NR XVIII/145/08
Rady Gminy w Stawigudzie
z dnia 29.12.2008 roku

 

 

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Stawiguda na 2009 rok.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zmianami) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. z 2005r. Nr 179, poz. 1485)

 

§ 1

 

Przyjmuje się Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Stawiguda na 2009 rok, jako załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                  Maria Dąbrowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/145/08
Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 29.12.2008 roku

 

GMINNY PROGRAM 
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2009 ROK

Rozdział I
Cele i Zadania
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

§1

Celem programu jest:

 1. Promocja zdrowego, wolnego od środków uzależniających, stylu życia.
 2. Niwelowanie skutków aktualnie występujących problemów alkoholowych oraz narkomanii w obszarze gminy.
 3. Zapobieganie powstawaniu niekorzystnych zjawisk i problemów społecznych wynikających z używania środków uzależniających.

§2

Podstawowym zadaniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest realizacja przez gminę Stawiguda zadań w zakresie prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, które obejmują w szczególności:

 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin poprzez:
  • szkolenie personelu podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie stosowania metod wczesnego rozpoznania i inwencji ukierunkowanych na zagrożenie zdrowotne związane z używaniem alkoholu,
  • poprawa warunków i wyposażenia pomieszczeń do prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej,
  • stwarzanie możliwości zwiększenia dostępności leczenia odwykowego poprzez finansowanie dodatkowych programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin,
  • wspieranie szkolenia personelu placówek oświatowych i placówek pomocy społecznej pod kątem obsługi telefonu zaufania (niebieska i pomarańczowa linia),
  • wspieranie i finansowanie punktu informacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi,
  • stwarzanie możliwości dofinansowania kolonii i obozów terapeutycznych dla rodzin z problemami alkoholowymi,
 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:
  • szkolenie pracowników służb społecznych w zakresie rozpoznania i przeciwdziałania problemom alkoholowych a zwłaszcza przemocy w rodzinie, 
  • udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej ofiarom przemocy oraz osobom współuzależnionym,
  • inicjowanie i finansowanie działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji osób mających w swojej pracy kontakt z ofiarami przemocy,
  • współpraca z instytucjami w zakresie, których leży interwencja i rozwiązywanie problemów osób uzależnionych i współuzależnionych,
  • organizowanie szkoleń, debat lub konferencji dotyczących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie.
 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży:
  • realizacja środowiskowych programów profilaktycznych w oparciu o następujące założenia merytoryczne:
   1. prowadzenie zajęć pozalekcyjnych o różnym charakterze (sportowych, kulturalnych, wyrównawczych) w połączeniu z oddziaływaniami o charakterze psychologiczno-pedagogicznym i edukacyjno-informacyjnym z zakresu profilaktyki i uzależnień,
   2. objęcie działaniami o charakterze profilaktycznym przede wszystkim dzieci ze środowisk zaniedbanych wychowawczo i nawiązanie współpracy z rodzicami tych dzieci,
   3. współpraca różnych instytucji i organizacji na rzecz pomocy dzieciom z rodzin uzależnionych od alkoholu,
  • wybór i realizacja programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców w zakresie używania substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem alkoholu,
  • pomoc w zaopatrywaniu w materiały edukacyjne dotyczące problematyki uzależnień oraz przemocy domowej nakierowane na różne instytucje i osoby fizyczne,
  • inicjowanie i wspieranie grup młodzieżowych liderów trzeźwości,
  • wspieranie i prowadzenie działań trzeźwościowych.
 4. Ograniczenie dostępności alkoholu poprzez organizowanie szkoleń instytucji, organizacji i osób fizycznych z zakresu ustawy o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez:
  • dotowanie zadań wynikających z programu,
  • zlecanie wykonania zadań objętych programem,
  • organizowanie i współfinansowanie szkoleń w zakresie problemów alkoholowych dla przedstawicieli różnych grup zawodowych i sprzedawców napojów alkoholowych,
  • pomoc w zaopatrywaniu różnych instytucji w materiały edukacyjne dotyczące rozwiązywania problemów uzależnień,
  • współfinansowanie miejsc zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży,
  • finansowanie szkoleń w zakresie podnoszenia kwalifikacji w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla osób realizujących Program.

Rozdział II
Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków

§3

Prowadzona będzie w oparciu o zasoby lokalne tj. instytucje, organizacje i grupy środowiskowe zajmujące się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych:

 1. Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która:
  • pełni funkcję doradczą i opiniującą przy konstruowaniu i realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
  • rozpatruje wnioski o dotację dla podmiotów realizujących wyżej wymieniony Program,
  • opiniuje akty prawne dotyczące problematyki alkoholowej w gminie,
  • opiniuje podejmowanie decyzji o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami Rady Gminy w sprawie liczby punktów sprzedaży oraz zasad ich usytuowania,
  • podejmuje działania zmierzające do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu,
  • prowadzi kontrolę w punktach sprzedaży napojów alkoholowych.
  • prowadzi obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego.
 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:
  • prowadzi postępowanie w sprawach przyznania pomocy osobom uzależnionym i członkom ich rodzin oraz osobom po przemocy,
 3. Placówki oświatowe, tj.:
  • przedszkola, szkoły – prowadzą działalność informacyjną i edukacyjną dla dzieci i młodzieży zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Komisariat Policji – pełni funkcję ochrony przed przemocą w rodzinie oraz egzekwuje zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych.
 5. Urząd Gminy:
  • koordynuje zadania w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • koordynuje zadania w zakresie realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
  • prowadzi zaopatrzenie różnych instytucji w materiały edukacyjne dotyczące rozwiązywania problemów uzależnień,
  • organizuje imprezy dotyczące rozwiązywania problemów uzależnień,
  • prowadzi sprawozdawczość w zakresie realizacji wpływów z Gminnego Funduszu Alkoholowego.

Rozdział III
Zasady realizacji finansowania programu

§4

Podstawowe źródło finansowania zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowią dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

§5

Program zostanie podany do wiadomości publicznej i będzie podstawą do składania ofert na realizacje zadań w nim zamieszczonych.

            Finansowanie zadań wynikających z Programu odbywać się będzie na zasadach zawartych w rekomendacjach do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009

 

 

 

 

 

 

 

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

ROZDZIAŁ 85154 NA 2009 ROK

 

Lp.

§

Zadanie

Termin

Środki planowane

1

4700

Sfinansowanie niezbędnych szkoleń dla osób pracujących w punkcie informacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Cały rok

3000,00

2

4210

Prowadzenie punktu informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, tzn. sfinansowanie bieżących kosztów jego działalności (materiały biurowe do przygotowania ulotek).

Cały rok

3000,00

3

4300

Zorganizowanie i przeprowadzenie programów profilaktycznych na terenie szkół, sfinansowanie spektakli terapeutycznych w szkołach oraz realizacja programów na rzecz osób wykluczonych społecznie.

Cały rok

10000,00

4

4210

Zorganizowanie Dni Rodziny oraz Dnia dziecka dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

II kwartał

4000,00

5

4170

4210

Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych oraz niskim statucie społecznym

III kwartał

17700,00

6

4210

Dofinansowanie działań świetlic środowiskowych w formie zakupu gier – wyposażanie świetlic wiejskich

Cały rok

6000,00

7

4170

Wynagrodzenie członków komisji-umowa zlecenie (200, 00 zł brutto za posiedzenie – w miarę potrzeb, ale nie częściej niż raz w miesiącu dla jednego członka komisji)

Cały rok

9600,00

8

4410

Podejmowanie działań interwencyjnych wobec firm prowadzących promocję i reklamę napojów alkoholowych, w szczególności skierowaną do młodzieży oraz kontrolowanie rynku w zakresie przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim, osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, (materiały propagandowe) Kontrola punktów sprzedaży przez powołaną komisję

Cały rok

300,00

9

4210

Zorganizowanie imprez propagujących święta bez alkoholu

IV kwartał

4000,00

10

4210

Dofinansowanie organizowanych Wigilii – święta bez alkoholu

IV kwartał

7000,00

11

4210

Dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci z rodzin patologicznych oraz niskim statucie społecznym

I kwartał

2000,00

12

4300

Sfinansowanie badań lekarskich (biegli sądowi) stwierdzających uzależnienie

Cały rok

8400,00

 

 

 

RAZEM:

75000,00

 

 

 

 

 

 

 

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU

DO SPRAW NARKOMANII

ROZDZIAŁ 85153 NA 2008 ROK

 

Lp.

§

Zadanie

Termin

Środki planowane

1

4700

Sfinansowanie niezbędnych szkoleń dla osób pracujących w punkcie informacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Cały rok

1000,00

2

4210

Prowadzenie punktu informacyjnego dla osób uzależnionych od narkomanii i ich rodzin, tzn. sfinansowanie bieżących kosztów jego działalności ( materiały biurowe,).

Cały rok

1000,00

3

4300

Zorganizowanie i przeprowadzenie programów profilaktycznych na terenie szkół oraz sfinansowanie spektakli terapeutycznych w szkołach

Cały rok

3000,00

 

 

 

RAZEM:

5000,00

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-12-29
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 czerwca 2010 10:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1530
25 czerwca 2010 10:45 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
25 czerwca 2010 10:45 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
25 czerwca 2010 10:44 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany