Uchwały Rady

Uchwała Nr XVIII/143/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stawiguda na rok 2009.

Uchwała Nr XVIII/143/08

Rady Gminy w Stawigudzie

z dnia 29 grudnia 2008 r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stawiguda na rok 2009

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.              o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

 

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

 

Dochody budżetu gminy w wysokości 20.694.725,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.,

     z tego: dochody bieżące w wysokości                    17.954.055,00 zł

                dochody majątkowe w wysokości                 2.740.670,00 zł

§ 2

 

1.    Wydatki budżetu gminy w wysokości    23.971.454,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.,

z tego: wydatki bieżące w wysokości                      15.186.454,00 zł

            wydatki majątkowe w wysokości                 8.785.000,00 zł

2.  Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, zgodnie             z załącznikiem nr 3.

3.    Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 8.360.000,00 zł, zgodnie                                z załącznikiem nr 3 i 3a.

4.    Wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 8.785.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 3a   i 3b.

5.    Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 800.000,00 zł, zgodnie                                 z załącznikiem nr 4.

 

 

§ 3

 

1.    Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.276.729,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)        zaciąganych kredytów w kwocie                                                                  2.900.000,00 zł,

2)        nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie                                               376.729,00 zł

2.      Przychody budżetu w wysokości 4.397.078,00 zł, rozchody w wysokości 1.120.349,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

 

1.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

 

1.      Ustala się dochody w kwocie 80.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75.000 zł na realizację zadań określonych       w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2.      Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6

1.      Dotacje podmiotowe dla:

1)   gminnych instytucji kultury na łączną kwotę                                       450.000,00 zł,

2)   działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości                                  376.729,00 zł,

     zgodnie z załącznikiem nr 9.

2.      Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 170.000,00 zł, zgodnie załącznikiem      nr 10.

 

 

§ 7

 

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 4.800,00 zł; wydatki – 4.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

 

1.      Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)      przychody        - 28.000,00 zł,

2)      wydatki           - 44.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

 

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)        sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                        - w kwocie         600.000 zł;

2)        sfinansowanie planowanego deficytu budżetu                                - w kwocie 2.900.000,00 zł;

3)        spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów                                                                                                                    - w kwocie 1.120.349,00 zł.

§ 10

 

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 51.088,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

 

§ 11

 

Upoważnia się Wójta do:

1)        zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000 zł,

2)        zaciągania zobowiązań:

a)             na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy          i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku 3 i 4;

b)        z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 r.

3)        dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami w paragrafach inwestycyjnych (6050 i 6060) oraz dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków  w obrębie działów i rozdziałów łącznie z przeniesieniem wynagrodzeń                i pochodnych od wynagrodzeń w obrębie działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4)        Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 12

 

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13 i 13a.

§ 13

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 czerwca 2010 10:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1566
25 czerwca 2010 10:37 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie załącznika.
25 czerwca 2010 10:31 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
25 czerwca 2010 10:31 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany