Uchwały Rady

Uchwała Nr XVIII/142/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

 

 

Uchwała Nr XVIII/142/08

Rady Gminy w Stawigudzie

z dnia 29 grudnia 2008 r.

 

 

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. pm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104)

Rada Gminy w Stawigudzie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1. Wprowadza się zmiany dochodów w budżecie gminy na rok 2008, zgodnie z załącznikiem nr 1:

 

- zwiększa się plan dochodów o kwotę                   60 221,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi       18 710 934,53 zł.

 

§ 2

 

1. Wprowadza się zmiany wydatków w budżecie gminy na rok 2008, zgodnie z załącznikiem nr 2:

 

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę                  69 779,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi    24 440 722,53 zł.

 

2. Deficyt budżetu w kwocie  5 729 788,00 zł. będzie zrównoważony nadwyżką budżetową, wolnymi środkami oraz kredytem, zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

§ 3

 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – załącznik nr 4.

 

 

 

 § 4

 

1.    Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008‑2010, zgodnie                                 z załącznikiem nr 5

2.    Wydatki inwestycyjne w 2008 roku zgodnie z załącznikiem 5 i 5a.

 

§ 5

 

Plan wydatków jednostek pomocniczych - załącznik nr 6.

 

§ 6

 

Prognozowana sytuacja finansowa gminy zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

§ 7

Dochody i wydatki związane z realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

§ 8

Prognozowana kwota długu gminy na 2008 r. i lata następne - załącznik nr 9.

 

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

 

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-12-29
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 czerwca 2010 10:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1631
25 czerwca 2010 10:29 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie załącznika.
25 czerwca 2010 10:28 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
25 czerwca 2010 10:28 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany