Uchwały Rady

Uchwała Nr XVII/139 /08 z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego.

 

Uchwała Nr  XVII/139 /08

Rady Gminy w Stawigudzie

z dnia  27 listopada 2008r.

 

w sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142,poz 1591 z 2001r; Dz. U. Nr 23, poz. 220 z 2002r; Dz. U. Nr 62,poz.558;zm z 2002; Dz. U. Nr 113, poz. 984;zm z 2002r;  z 2002r;zm.Dz.U.z 2002 Nr 153,poz.1271:zm Dz. U. z 2003 Nr 80, poz.717;zm. Dz. U z 2003r. Nr 162,poz 1568; zm. Dz. U. z 2004 Nr 102, poz. 1055; zm. Dz. U. z 2004 Nr 116 poz. 1203; Dz. U. z 2004r Nr 167, poz.  1759; zm. Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441; zm. Dz. U. Nr 175, poz. 1457; zm. Dz. U. z 2006r.  Nr 17, poz. 128), Nr 181, poz. 1337,zm;Dz.U. z 2007r. Nr 138, poz.974 nr 173, poz.1218)  oraz art. 6 ust 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 136,poz. 969; Nr 191,poz. 1775, nr 249, poz.1825, z 2007r. Nr 109, poz. 747, z 2008r. Nr 116, poz.730).

 

Rada Gminy w Stawigudzie uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Stawiguda do kwoty 35,00 zł za 1q.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

 

§ 3

 

Traci moc Uchwała Nr X/69/07 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 27 listopada  2007r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego.

 

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i  obowiązuje od 1 stycznia 2009.

 

                                                                          

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-11-27
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 czerwca 2010 10:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1295
25 czerwca 2010 10:06 Radosław Ratajczyk - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany