Uchwały Rady

UCHWAŁA Nr XVI/123/08 z dnia 16 października 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej położonych w obrębie Tomaszkowo w gminie Stawiguda.

 

UCHWAŁA Nr  XVI/123/08

Rady Gminy Stawiguda

z dnia  16 października 2008r.

 

W sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej położonych w obrębie Tomaszkowo w gminie Stawiguda.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 717, z 2004 Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz.880) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy Stawiguda, po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda,  uchwala co następuje :

 

§ 1. Uchwala się Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej położonych w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda zwany dalej planem.

 

§ 2. Zakres, granice i przedmiot planu zostały określone w Uchwale NR XL/285/2006 z dnia 26 października 2006r. Rady Gminy Stawiguda w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie Tomaszkowo gmina Stawiguda.

 

§ 3. Uchwalony plan składa się:

 

1. Z ustaleń stanowiących treść niniejszej uchwały.

 

2. Z rysunku w skali 1:1000 stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zatytułowanego: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej położonych w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda”.

 

3. Z rozstrzygnięcia w sprawie zgodności planu z ustaleniami studium, rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o sposobach ich finansowania stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

Rozdział I

Przepisy ogólne – dotyczące całego terenu objętego planem.

 

§ 4. Przedmiotem ustaleń planu są:

 

1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

 

2. Rozwiązania komunikacyjne oraz powiązania terenów w układzie przestrzennym z istniejącymi drogami publicznymi.

 

3. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.

 

4. Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym: linie zabudowy i gabaryty budynków, wskaźniki intensywności zabudowy.

 

5. Zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane;

 

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazy zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych.

 

7. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

 

§ 5. Ustala się następującą interpretację użytych symboli i oznaczeń:

 

1. Linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania - oznacza linię obowiązującą, która nie może ulec przesunięciu w wyniku realizacji planu.

 

2. Nieprzekraczalna linia zabudowy - oznacza linię której nie może przekroczyć żaden element budynku; w miejscach gdzie nie oznaczono linii zabudowy odległość od granicy działki należy przyjmować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

3. Przeznaczenie podstawowe - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi.

 

4. Przeznaczenie uzupełniające - należy przez to rozumieć inne rodzaje przeznaczenia niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe.

 

§ 6. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązujące:

 

1) granice obszaru opracowania planu;

 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;

 

3) oznaczenia przeznaczenia terenów: MN, ZP, ZN, KD, KDW, Kx;

 

4) linie zabudowy;

 

5) funkcja i parametry ciągów komunikacyjnych.

 

2. Następujące oznaczenia mogą podlegać zmianom:

 

1) oznaczenia liniowe urządzeń infrastruktury technicznej określające ich orientacyjny przebieg do uściślenia w projektach budowlanych;

 

2) warunki i zasady wewnętrznego podziału ze względu na występujące utrudnienia terenowe.

 

§ 7. Ustala się następujące zasady zagospodarowania  na całym obszarze objętym planem:

 

1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 

1) w granicach opracowania nie wyznacza się terenów wymagających procedury scalenia i podziału oraz terenów wymagających rehabilitacji istniejącej zabudowy;

 

2) warunki i zasady podziału na działki budowlane zostały określone na rysunku planu;

 

3) dopuszcza się zmniejszenie ilości działek poprzez łączenie działek wyznaczonych na rysunku planu;

 

4) w przypadku łączenia działek obowiązują zasady zabudowy i zagospodarowania terenu jak dla pojedynczej działki budowlanej;

 

2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

 

1) dla całego terenu objętego opracowaniem ustala się dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej zgodnie z przepisami odrębnymi;

 

2) zabrania się prowadzenia prac ziemnych przekształcających rzeźbę terenu ponad niezbędne minimum do posadowienia obiektu budowlanego;

 

3) na całym terenie objętym granicami opracowania zabrania się lokalizacji przedsięwzięć zaliczonych na podstawie przepisów odrębnych do kategorii mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury - tereny objęte granicami opracowania nie znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej i archeologicznej w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków.

 

4. Zasady obsługi infrastruktury technicznej:

 

1) ustala się zasadę prowadzenia sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg o ile nie zostały pokazane na rysunku planu;

 

2) pokazane na rysunku planu projektowane przebiegi sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej mają charakter orientacyjny, do uściślenia w projektach budowlanych i projektach zagospodarowania terenu;

 

3) zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego;

 

4) odprowadzenie ścieków sanitarnych kolektorem grawitacyjnym lub tłocznym do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;

 

5) odprowadzenie wód opadowych w granicach własnych działki budowlanej;

 

6) zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanej sieci energetycznej zgodnie z warunkami dysponenta sieci – sieć energetyczną należy prowadzić jako podziemną w liniach rozgraniczających dróg z lokalizacją szafek złączeniowo – pomiarowych na granicy z działką budowlaną po stronie działki budowlanej;

 

7) zaopatrzenie w gaz  - zgodnie z warunkami dysponenta sieci;

 

8) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła z wyłączeniem paliw wysokoemisyjnych takich jak węgiel, koks i pochodne;

 

9) gromadzenie odpadów stałych – w typowych pojemnikach w granicach własnych działki z wywiezieniem na wysypisko przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo.

 

5. Rozwiązania komunikacyjne:

 

1) w rozwiązaniach komunikacyjnych jako obowiązkowe należy przyjąć szerokość dróg w liniach rozgraniczających oraz powiązania w układzie przestrzennym z drogami publicznymi;

 

2) zabezpieczenie potrzeb parkingowych w granicach własnych działek;

 

3)  zabrania się utwardzania powierzchni dróg i placów manewrowych żużlem i gruzem budowlanym.

 

6. Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej:

 

1) przebudowa fragmentu sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej biegnącej w drodze oznaczonej symbolem KD.01;

 

2) urządzenie drogi gminnej oznaczonej symbolem KD.01;

 

Rozdział II

Przepisy szczegółowe  dotyczące terenów o różnym przeznaczeniu lub sposobie zagospodarowania

 

§ 8. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

 

1. Obszar oznaczony na rysunku planu  symbolami MN.01 – tereny  zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej - maksymalnie jeden budynek mieszkalny na jednej działce budowlanej.

 

1) maksymalna wysokość zabudowy budynku mieszkalnego – 2 kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze, jednak nie więcej niż  9,5 m;

 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

 

3) dachy dwuspadowe lub wielospadowe z wyraźnym zaznaczeniem kalenicy, symetryczne o nachyleniu połaci zawartym w przedziale 35÷45 stopni, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorach czerwieni;

 

4) stosunek całkowitej powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej nie większy niż 0,25;

 

5) obowiązuje zachowanie nie mniej niż 60 % powierzchni działki budowlanej jako biologicznie czynnej;

 

6) dopuszcza się lokalizację wolnostojącego budynku gospodarczego lub garażu o wysokości zabudowy nie większej niż 6,0m;

 

7) geometrię dachu budynku gospodarczego lub garażu należy kształtować w nawiązaniu do budynku mieszkalnego;

 

8) ogrodzenia nie wyższe niż 1,5 m - zabrania się stosowania ogrodzeń pełnych oraz wykonanych z żelbetowych elementów prefabrykowanych.

 

2. Obszar oznaczony na rysunku planu  symbolami MN.02, MN.03 – tereny  zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej - maksymalnie jeden budynek mieszkalny na jednej działce budowlanej, garaż wbudowany w bryłę budynku mieszkalnego.

 

1) maksymalna wysokość zabudowy budynku mieszkalnego – 2 kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze, jednak nie więcej niż  9,5 m;

 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

 

3) dachy dwuspadowe lub wielospadowe z wyraźnym zaznaczeniem kalenicy, symetryczne o nachyleniu połaci zawartym w przedziale 35÷45 stopni, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorach czerwieni;

 

4) stosunek całkowitej powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej nie większy niż 0,30;

 

5) obowiązuje zachowanie nie mniej niż 60 % powierzchni działki budowlanej jako biologicznie czynnej;

 

6) ogrodzenia nie wyższe niż 1,5 m  - zabrania się stosowania ogrodzeń pełnych oraz wykonanych z żelbetowych elementów prefabrykowanych.

 

3. Obszar oznaczony  na rysunku planu symbolami ZP.01 –  tereny zieleni urządzonej wchodzące w skład działki budowlanej łącznie z terenem MN.03.

 

1) zabrania się wznoszenia budynków, stawiania przyczep i barakowozów, lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych;

 

2) dopuszcza się możliwość lokalizacji obiektów małej architektury;

 

3) dopuszcza się możliwość urządzenia stawów rekreacyjnych;

 

4) ogrodzenia nie wyższe niż 1,5 m - zabrania się stosowania ogrodzeń pełnych oraz wykonanych z żelbetowych elementów prefabrykowanych.

 

4. Obszar oznaczony  na rysunku planu symbolem ZN.01 - tereny zieleni naturalnej

 

1) obowiązuje całkowity zakaz zabudowy;

 

2) dopuszcza się możliwość zalesień;

 

5. Obszar oznaczony na rysunku planu symbolem KD.01 – teren drogi publicznej gminnej.

 

1) szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 12,0m;

 

2) minimalna szerokość jezdni 5,5m;

 

6. Obszar oznaczony na rysunku planu symbolem KDW.01 – teren drogi wewnętrznej.

 

1) szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 8,0m;

 

2) minimalna szerokość jezdni – 5,0m.

 

7. Obszar oznaczony na rysunku planu symbolem Kx.01 – teren ciągu pieszo - jezdnego.

 

1) szerokość w liniach rozgraniczających – 5,0m;

 

 

Rozdział III

Przepisy końcowe

 

§ 11. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w następującej wysokości:

 

MN

20%

ZP, ZN

20%

KD, KDW, Kx

nie ma zastosowania

 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Stawiguda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-10-16
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 czerwca 2010 07:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1465
25 czerwca 2010 07:46 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie załącznika.
25 czerwca 2010 07:44 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie załącznika.
25 czerwca 2010 07:40 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany