Uchwały Rady

UCHWAŁA Nr XVI/122/08 z dnia 16 października 2008 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Bartąg gmina Stawiguda.

 

UCHWAŁA Nr  XVI/122/08

Rady Gminy Stawiguda

z dnia 16 października 2008

 

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Bartąg gmina Stawiguda.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 717; z 2004 Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy Stawiguda, po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda,  uchwala co następuje:

 

§ 1. Uchwala się „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Bartąg gmina Stawiguda” zwany dalej planem.

 

§ 2. Zakres i granice planu zostały określone w Uchwale Nr XII/79/08 z dnia 12 lutego 2008 r. Rady Gminy Stawiguda w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda w miejscowości Bartąg w obrębie Bartąg, gmina Stawiguda”.

 

§ 3. Uchwalony plan składa się z:

 

1) tekstu stanowiącego treść niniejszej uchwały;

 

2) rysunku w skali 1:1000 stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zatytułowanego: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Bartąg gmina Stawiguda”;

 

3) rozstrzygnięcia w sprawie: zgodności planu z ustaleniami studium, rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o sposobach ich finansowania stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

Rozdział I

Przepisy ogólne – dotyczące całego terenu

 

§ 4. Przedmiotem ustaleń planu są:

 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

 

2) rozwiązania komunikacyjne oraz powiązania terenów z istniejącymi drogami publicznymi;

 

3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;

 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym: linie zabudowy i gabaryty budynków, wskaźniki intensywności zabudowy;

 

5) zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane;

 

6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazy zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody;

 

7) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

 

§ 5. Ustala się następującą interpretację użytych symboli i oznaczeń:

 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy - oznacza linię, poza którą nie można sytuować obiektów kubaturowych z wyjątkiem inwestycji infrastruktury technicznej;

 

2) przeznaczenie podstawowe - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

 

3) przeznaczenie uzupełniające - należy przez to rozumieć inne rodzaje przeznaczenia niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;

 

4) teren elementarny – należy przez to rozumieć teren wydzielony linią rozgraniczającą i oznaczony odrębnym symbolem;

 

5) usługi nieuciążliwe – należy przez to rozumieć działalność gospodarczą, lub usługową nie zaliczaną do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, której ewentualna uciążliwość nie może wykraczać poza granice działki;

 

6) wskaźnik zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek łącznej powierzchni zabudowy do powierzchni działki lub terenu elementarnego;

 

7) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć sposób mierzenia wysokości budynku określony w przepisach w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

§ 6. 1. Rysunek planu obowiązuje w następującym zakresie:

 

1) granic obszaru opracowania planu;

 

2) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

 

3) oznaczenia przeznaczenia terenów: MN, UH, UT, ZP, ZN, KD, KDW, Kx, Ti;

 

4) linii zabudowy;

 

5) oznaczeń liniowych urządzeń infrastruktury technicznej określających ich orientacyjny przebieg do uściślenia w projektach budowlanych.

 

§ 7. Ustala się następujące zasady zagospodarowania na całym obszarze objętym planem:

 

1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 

1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zostały określone poprzez ustalenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla poszczególnych terenów elementarnych;

 

2) zasady i warunki podziału na działki budowlane – zasady i warunki podziału zostały określone w ustalenia dla poszczególnych terenów elementarnych;

 

3) do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem ustalonym niniejszym planem, teren należy użytkować w sposób dotychczasowy;

 

4) wprowadza się na całym obszarze objętym opracowaniem zakaz stosowania ogrodzeń wyższych niż 1,5 m, ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych elementów żelbetowych.

 

5) nie dopuszcza się wznoszenia tymczasowych obiektów budowlanych z wyjątkiem obiektów zaplecza budowy.

 

2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

 

1) część terenu opracowania, położona w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Łyny znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu Puszczy Napiwodzko - Ramuckiej, w stosunku do którego obowiązują przepisy rozporządzenia wojewody warmińsko – mazurskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu;

 

2) na całym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć zaliczanych w przepisach o ochronie środowiska do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisku oraz  dla których raport o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany z wyjątkiem inwestycji celu publicznego;

 

3) dla całego terenu objętego opracowaniem ustala się dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej zgodnie z przepisami odrębnymi;

 

4) w celu ochrony wartości przyrodniczo – krajobrazowych terenu obowiązuje zakaz prowadzenia prac ziemnych wykraczających ponad niezbędne minimum do realizacji zabudowy oraz realizacji układu komunikacyjnego.

 

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury – teren objęty granicami opracowania nie podlega ochronie konserwatorskiej w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

4. Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną:

 

1) ustala się zasadę prowadzenia sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg o ile nie zostały pokazane na rysunku planu;

 

2) w przypadkach uzasadnionych wymogami technicznymi plan dopuszcza prowadzenie sieci infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi dróg, na działkach stanowiących własność osób trzecich, za ich zgodą, bez konieczności zmiany niniejszego planu;

 

3) zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego; nie dopuszcza się zastosowanie indywidualnego rozwiązania zaopatrzenia w wodę;

 

4) odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków - do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się rozwiązania przejściowe w postaci atestowanych zbiorników bezodpływowych;

 

5) wody opadowe – wody odpadowe z dróg i placów utwardzonych należy po oczyszczeniu w stopniu przewidzianym w przepisach odrębnych odprowadzić po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego do odbiornika – rzeka Łyna;

 

6) zaopatrzenie w energię elektryczną – z projektowanych trafostacji na zasadach ustalonych przez zarządcę sieci w nawiązaniu do istniejącej sieci energetycznej; sieć energetyczną należy prowadzić jako podziemną w liniach rozgraniczających dróg;

 

7) zaopatrzenie w gaz – zgodnie z warunkami dysponenta sieci;

 

8) zaopatrzenie w ciepło - z indywidualnych źródeł ciepła z wyłączeniem paliw wysokoemisyjnych;

 

9) gromadzenie odpadów stałych – w granicach własnych działki zgodnie z zasadami określonymi w gminnym programie gospodarki odpadami – nie dopuszcza się utylizacji i składowania odpadów w granicach własnych działki.

 

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

 

1) w rozwiązaniach komunikacyjnych jako obowiązkowe należy przyjąć powiązanie projektowanych dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem KDW z istniejącą drogą powiatową Bartąg - Olsztyn;

 

2) obsługa komunikacyjna poszczególnych terenów z projektowanych dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem KDW.

 

6. Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej:  na terenie opracowania nie przewiduje się zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji;

 

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – nie ustala się.

 

8. Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym na terenie objętym granicami opracowania – nie ustala się.

 

 

Rozdział II

Przepisy szczegółowe dotyczące terenów o różnej funkcji lub różnym sposobie zagospodarowania

 

§ 8. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

 

Symbol terenu elementarnego

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

MN.01, MN.02, MN.03, MN.04, MN.05, MN.06

Tereny  zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej

 

1) zabudowa realizowana w formie wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej;

 

2) nie dopuszcza się lokalizacji wolnostojących budynków gospodarczych lub garaży;

 

3) zasady i warunki podziału: minimalna powierzchnia działki dla zabudowy wolnostojącej – 1000 m2, dla zabudowy bliźniaczej 500 m2, dla zabudowy szeregowej – 300 m2;

 

4) maksymalna wysokość zabudowy – nie więcej niż 10 m;

 

4) geometria dachów – obowiązuje zachowanie jednolitej geometrii dachów w granicach całego terenu elementarnego;

 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

 

6) obowiązuje zachowanie nie mniej niż 40% powierzchni działki jako biologicznie czynnej;

 

7) lokalizacja miejsc parkingowych w granicach własnych działki;

 

8) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

 

9) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych oraz ciągów pieszych.

 

UH.01

Tereny zabudowy usługowej i handlowej

Przeznaczenie podstawowe: nieuciążliwe usługi i handel z wyłączeniem handlu wielkopowierzchniowego;

Przeznaczenie uzupełniające: zabudowa mieszkaniowa realizowana łącznie lub rozdzielnie z funkcją podstawową.

 

1) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych – 2 kondygnacje nadziemne, budynków usługowych i handlowych – 12,0 m;

 

2) dachy wielospadowe o nachyleniu połaci do 45 stopni, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorach czerwieni, dopuszcza się zastosowanie dachów płaskich;

 

3) wskaźnik zabudowy liczony do powierzchni terenu elementarnego nie większy niż 0,50;

 

4) obowiązuje zachowanie nie mniej niż 20% powierzchni terenu jako biologicznie czynnej;

 

5) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

 

6) lokalizacja miejsc parkingowych w granicach własnych działki w ilości nie mniejszej niż: 1 miejsce parkingowe na 100m2 powierzchni usług lub 1,5 miejsca na 1 lokal mieszkalny.

 

UT.01

Teren zabudowy usług turystycznych

Przeznaczenie podstawowe: przystań wodna dla obsługi istniejącego szlaku wodnego rzeki Łyny;

Przeznaczenie uzupełniające: usługi gastronomii i drobnego handlu realizowane łącznie z przeznaczeniem podstawowym.

 

1) maksymalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje nadziemne w tym użytkowe poddasze;

 

2) maksymalny poziom posadowienia posadzki parteru – nie więcej niż 0,8 m ponad poziom projektowanego terenu;

 

3) dachy wielospadowe o nachyleniu połaci do 45 stopni, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorach czerwieni;

 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy – 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;

 

5) obowiązuje zachowanie nie mniej niż 65% powierzchni działki jako biologicznie czynnej;

 

6) lokalizacja miejsc parkingowych w granicach własnych działki;

 

7) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

 

ZN.01

Przeznaczenie podstawowe:  tereny zieleni naturalnej

 

1) obowiązuje całkowity zakaz zabudowy;

 

2) istniejący wartościowy drzewostan do zachowania - dopuszcza się przeprowadzenie prac porządkujących i sanitarnych;

 

3) obowiązuje zakaz grodzenia.

 

ZP.01, ZP.02, ZP.03

Przeznaczenie podstawowe:  tereny zieleni urządzonej

 

1) istniejący wartościowy drzewostan do zachowania - dopuszcza się przeprowadzenie prac porządkujących i sanitarnych;

 

2) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury oraz urządzenie ciągów pieszych i rowerowych

 

3) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej

 

KDW.01, KDW.02, KDW.03

Przeznaczenie podstawowe: tereny dróg wewnętrznych

Przeznaczenie dopuszczalne: sieci infrastruktury technicznej

 

1) szerokość dróg – 10 m w linia rozgraniczających;

 

2) minimalna szerokość jezdni – 5,5 m;

 

3) ulice powinny być wyposażone przynajmniej jednostronnie w chodniki;

 

4) w miarę możliwości terenowych należy wprowadzić nasadzenia alejowe.

 

Kx.01, Kx.02, Kx.03

Przeznaczenie podstawowe: ciąg pieszo - jezdny

Przeznaczenie dopuszczalne: sieci infrastruktury technicznej

 

1) szerokość drogi – zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

 

2) nawierzchnię drogi utrzymać jako przepuszczalną.

 

Ti.01, Ti.02

Tereny urządzeń infrastruktury technicznej

 

 

 

Rozdział III

Przepisy końcowe

 

§ 9. Tracą moc ustalenia i rysunek „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stawiguda w miejscowości Bartąg”  uchwalonego Uchwałą Nr XI/104/2000 Rady Gminy Stawiguda z dnia 24.02.2000 r. w granicach niniejszego opracowania oraz „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stawiguda w miejscowości Bartąg”” uchwalonego Uchwałą Nr XXX/209/05 Rady Gminy Stawiguda z dnia 30.06.2005 r. w granicach niniejszego opracowania.

 

§ 10. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w następującej wysokości:

 

przeznaczenie terenu

 

stawka procentowa (%)

MN, UH, UT

30%

ZN, ZL, ZP

nie ma zastosowania

KD, KDW, Kx

nie ma zastosowania

Ti

nie ma zastosowania

 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Stawiguda

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-10-16
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 czerwca 2010 07:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1785
25 czerwca 2010 07:39 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie załącznika.
25 czerwca 2010 07:38 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie załącznika.
25 czerwca 2010 07:31 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany