Uchwały Rady

UCHWAŁA NR XV/120/08 z dnia 09.09.2008 r. w sprawie: udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie udzielania pomocy osobom uprawnionym do alimentów zamieszkałych na terenie Gminy Stawiguda.

UCHWAŁA NR XV/120/08

Rady Gminy w Stawigudzie

z dnia 09.09.2008 r.

 

 

w sprawie: udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie udzielania pomocy osobom uprawnionym do alimentów zamieszkałych na terenie Gminy Stawiguda.

 

Na podstawie art. 39 ust 4 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271 i Nr 214, póz. 1806, z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568, z 2004 r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203) - Rada Gminy w Stawigudzie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie udziela się upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie udzielania pomocy osobom uprawnionym do alimentów zamieszkałych na terenie Gminy Stawiguda.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Dąbrowska

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-09-09
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 czerwca 2010 14:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1182
24 czerwca 2010 14:41 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
24 czerwca 2010 14:41 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany