Uchwały Rady

Uchwała Nr XI/72/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

   RADA GMINY

W STAWIGUDZIE

 

 

Uchwała Nr XI/72/07

Rady Gminy w Stawigudzie

Z dnia 28 grudnia 2007r.

 

 

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. „e” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. pm.) oraz art. 184 ustawy       z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r., Nr 249, poz. 2104)

Rada Gminy w Stawigudzie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1. Wprowadza się zmiany dochodów w budżecie gminy na rok 2007 zgodnie z załącznikiem nr 1:

 

- zwiększa się plan dochodów o kwotę                   90 364,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi                  18 705 980,07 zł.

 

2. Wprowadza się zmiany wydatków w budżecie gminy na rok 2007 zgodnie z załącznikiem nr 2:

 

- zwiększa się plan wydatków o kwotę                   90 364,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi                19 126 541,07 zł.

 

3. Deficyt budżetu w kwocie  420 561,00 zł. będzie zrównoważony nadwyżką budżetową                – załącznik nr 3.

 

4. Wydatki inwestycyjne w 2007r. wynoszą  4 752 844,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

 

§ 2

 

  1. Plan wydatków jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 5

 

§ 3

 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007r. – załącznik nr 6.

 

 

§ 4

 

Prognozuje się dług gminy na koniec roku budżetowego w kwocie  2 511 789,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

 

 

 

 

§ 5

 

Prognozowana sytuacja finansowa gminy zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

§ 6

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

(-)

Maria Dąbrowska

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2007-12-28
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 czerwca 2010 13:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1368
23 czerwca 2010 13:46 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie załącznika.
23 czerwca 2010 13:46 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
23 czerwca 2010 13:45 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany