Uchwały Rady

Uchwała Nr XI/71/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stawiguda na 2008 r.

 

 

   RADA GMINY

W STAWIGUDZIE

 

 

Uchwała Nr XI/71/07

Rady Gminy w Stawigudzie

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stawiguda na 2008 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165, art.165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

 

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

 

Dochody budżetu gminy w wysokości 17.594.978,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

z tego: dochody bieżące w wysokości  16.050.378,00 zł.,

            dochody majątkowe                              1.544.600,00 zł.

 

§ 2

 

1.    Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.140.546,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.    Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008‑2010, zgodnie z załącznikiem nr 3

3.    Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 7.740.000,00 zł., zgodnie              z załącznikiem 3 i 3a.

§ 3

 

1.    Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.545.568,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)        zaciąganych kredytów w kwocie                                                         - 2.290.000,00 zł,

2)        zaciąganych pożyczek w kwocie                                                         - 1.471.547,00 zł,

3)        nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie                        -    784.021,00 zł,

2.Przychody budżetu w wysokości 5.271.627,00 zł, rozchody w wysokości 726.059 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

 

 

 

§ 4

 

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. celową w wysokości  - 5 000,00 zł. z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

 

 

§ 5

 

1.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie          z załącznikiem nr 6

 

§ 6

 

1.      Ustala się dochody w kwocie 87.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 82.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2.      Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych               w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

 

§ 7

 

1.      Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 4.800,00 zł; wydatki – 4.800,00 zł, zgodnie      z załącznikiem nr 7.

 

§ 8

 

1.      Dotacje podmiotowe dla:

1)   gminnych instytucji kultury na łączną kwotę                                 -  364.027,00 zł,

2)   działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo‑wychowawczych w wysokości                      -  378.460,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr8.

2.      Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 155.000,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 9.

 

 

 

§ 9

 

1.      Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)      przychody        - 10.000,00 zł,

2)      wydatki           - 20.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

 

 

 

§ 10

 

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)        sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie                - 4.545.568,00 zł;

2)        sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie              -    600.000,00 zł.

3)        spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie   -    726.059,00 zł.

 

§ 11

 

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 49.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

 

§ 12

 

Upoważnia się Wójta do:

1)        zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000,00 zł,

2)        zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne:

a)    z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku.

3) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu wydatków między zadaniami w paragrafach inwestycyjnych § 6050 i 6060 oraz dokonywanie zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu wydatków w obrębie działów i rozdziałów łącznie z przeniesieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w obrębie działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych     bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

 

 

 

§ 13

 

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12 i nr 12a.

 

§ 14

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

 

 

 

 

§ 15

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko‑Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

(-)

Maria Dąbrowska

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2007-12-28
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 czerwca 2010 13:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1461
23 czerwca 2010 13:44 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie załącznika.
23 czerwca 2010 13:43 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
23 czerwca 2010 13:43 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany