Uchwały Rady

Uchwała Nr X/69/07 z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego.

 

Uchwała Nr X/69/07

Rady Gminy w Stawigudzie

z dnia 27 listopada 2007r.

 

w sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142,poz 1591 z 2001r; Dz. U. Nr 23, poz. 220 z 2002r; Dz. U. Nr 62,poz.558;zm z 2002; Dz. U. Nr 113, poz. 984;zm z 2002r;  z 2002r;zm.Dz.U.z 2002 Nr 153,poz.1271:zm Dz. U. z 2003 Nr 80, poz.717;zm. Dz. U z 2003r. Nr 162,poz 1568; zm. Dz. U. z 2004 Nr 102, poz. 1055; zm. Dz. U. z 2004 Nr 116 poz. 1203; Dz. U. z 2004r Nr 167, poz.  1759; zm. Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441; zm. Dz. U. Nr 175, poz. 1457; zm. Dz. U. z 2006r.  Nr 17, poz. 128), Nr 181, poz. 1337,zm;Dz.U. z 2007r. Nr 138, poz.974 nr 173, poz.1218)  oraz art. 6 ust 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 136,poz. 969; Nr 191,poz. 1775, nr 249,poz.1825 , z 2007r. Nr 109, poz. 747 ).

 

Rada Gminy w Stawigudzie uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Stawiguda do kwoty 33,00 zł za 1q.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

 

§ 3

 

Traci moc Uchwała Nr XL/294/06 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 26 października 2006r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego.

 

 

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i  obowiązuje od 1 stycznia 2008.

 

                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                              Maria Dąbrowska

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2007-11-27
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 czerwca 2010 13:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1484
23 czerwca 2010 13:36 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
23 czerwca 2010 13:36 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany