Uchwały Rady

UCHWAŁA Nr X/68/07 z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

                                                  UCHWAŁA Nr X/68/07

    RADY GMINY W STAWIGUDZIE

     z dnia 27 listopada 2007r.

 

w sprawie : ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002r.  Nr 23, poz. 220; zm. Dz. U. z 2002r. Nr 62, poz. 558; zm. Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984; zm. Dz. U z 2002r. Nr 153, poz,1271, zm. Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; zm. Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz.1568; zm. Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055; zm; Dz. U. z 2004r. Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1759; zm: Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, nr 175, poz.1457; zm; Dz. U. z 2006r.  Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,zm; Dz. U. z 2007r. Nr 138, poz. 974 nr 173, poz. 1218 ), art. 10 ust. 1 i 2 , art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych[i] (Dz. U. Nr 121 poz. 844 z 2006r; Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz 1635, Nr 245, poz . 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 18477)

 

.

Rada Gminy w Stawigudzie uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Podatek od środków transportowych wynosi rocznie

1.      Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej  powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

a) powyżej 3,5 tony do 5, 5 tony włącznie                        520,00 zł

b) powyżej 5, 5 tony do 9 ton włącznie                            860,00 zł

c) powyżej 9 ton  i poniżej 12 ton                        1 060,00 zł

2.      Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton  w zależności od liczby  osi , dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku  (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

1140

1240

13

14

1190

1290

14

15

1240

1340

15

 

1340

1390

Trzy osie

12

17

1040

1140

17

19

1090

           1150

19

21

1390

1440

21

23

1440

1450

23

25

1590

1640

25

 

1640

1650

cztery osie i więcej

12

25

1540

1640

25

27

1590

1650

27

29

1640

1700

29

31

2040

2220

31

 

2220

2230

 

 

3.      Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie              z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od

     a) 3,5 tony i do  8 ton  włącznie                                                                640,00 zł

     b) powyżej 8 ton do poniżej 12 ton                                                        1 040,00 zł

 

 

4.      Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie               z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi , dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszania stawki podatku wynoszą:

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy +naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Minimalna stawka podatku ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

12

18

790

840

18

25

890

940

25

31

1290

1330

31

 

1840

1940

3 osie

12

40

1690

1790

40

 

2330

2520

 

 

5.      Od przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowita od 7 ton i poniżej 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolnicza prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

1)     od 7 ton do 9 ton włącznie                                                                 450,00 zł

2)     powyżej 9 ton  a poniżej 12 ton                                                         650, 00 zł

 

 

 

 

6.      Od przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolnicza prowadzona przez podatnika podatku rolnego , w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita pojazdów naczepa (przyczepa ) + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku  (w  złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1 oś

12

18

390

440

18

25

540

550

25

 

640

650

2 osie

12

28

540

550

28

33

840

890

33

38

1250

1340

38

 

1340

1730

3 osie i więcej

12

38

950

990

38

 

1240

1340

 

7.      Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc                           1 340, 00zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc            1 810,00 zł

 

 

§ 2

 

Zwalnia się od podatku od środków transportowych:

 

1.      Autobusy służące wyłącznie do przewozu dzieci do szkół.

 

                                                                 § 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

 

§ 4

 

Traci moc uchwała Nr XL/292/06 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 26 października 2006r
w sprawie ustalenia  stawek podatku od środków transportowych.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2008r.

                                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                                          Maria Dąbrowska

 [i]  Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) Dyrektywy 1996/62/WE  z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2007-11-27
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 czerwca 2010 13:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1680
23 czerwca 2010 13:34 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
23 czerwca 2010 13:33 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
23 czerwca 2010 13:32 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany