Uchwały Rady

UCHWAŁA Nr X/67/07 z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie: określenia stawek i zasad poboru opłaty miejscowej.

     UCHWAŁA Nr X/67/07

RADY GMINY W STAWIGUDZIE

z dnia 27 listopada 2007r.

 

 

w sprawie: określenia stawek i zasad poboru opłaty miejscowej

 

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002r.  Nr 23, poz. 220; zm. Dz. U. z 2002r. Nr 62, poz. 558; zm. Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984; zm. Dz. U z 2002r. Nr 153, poz,1271, zm. Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; zm. Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz.1568; zm. Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055; zm; Dz. U. z 2004r. Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1759; zm: Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, nr 175, poz.1457; zm; Dz. U. z 2006r.  Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,zm; Dz. U. z 2007r. Nr 138, poz. 974 nr 173, poz. 1218 ), art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych[1] (Dz. U. Nr 121 poz. 844 z 2006r; Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz . 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 18477)

 

 

Rada Gminy w Stawigudzie uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1. Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających  dłużej niż dobę  w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach : Dorotowo, Kręsk, Łańsk, Majdy , Tomaszkowo, Ruś, Wymój, Zielonowo, Pluski, Rybaki  - za każdy dzień pobytu  w kwocie 1,78 zł.

 

§ 2

 

1.   Opłatę miejscową pobiera się z dołu , ostatniego dnia za cały okres pobytu.

 

§ 3

 

1.      Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

2.      Inkasentami opłaty miejscowej są :  właściciele lub osoby prowadzące hotele , domy wypoczynkowe, ośrodki  wczasowe , campingi, obozowiska turystyczne gospodarstwa agroturystyczne oraz inne podobne obiekty.

 

§ 4

 

 

1.      Za pobór opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10 % sumy zainkasowanej opłaty.

2.      Inkasenci opłaty miejscowej wymienieni w § 3  pkt 2  odprowadzają w całości pobraną należność na rzecz budżetu gminy , w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym opłatę pobrano.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gmina Stawiguda.

 

 

 

§ 6

 

Traci moc uchwała z dnia 26 października 2006r . nr XL/293/06 Rady Gminy w Stawigudzie  w sprawie określenia stawek i zasad poboru opłaty miejscowej.

 

§ 7

 

 

Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2008r.

 

 

                                               Przewodniczący  Rady

 

                                      Maria  Dąbrowska

 

 

 

 

 

 

 

 [1]  Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) Dyrektywy 1996/62/WE  z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2007-11-27
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 czerwca 2010 13:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1372
23 czerwca 2010 13:14 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
23 czerwca 2010 13:14 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
23 czerwca 2010 13:14 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany