Uchwały Rady

Uchwała Nr X/66/07 z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie : określenia stawek w podatku od nieruchomości.

 

Uchwała Nr X/66/07

Rady Gminy w Stawigudzie

z dnia  27 listopada 2007r.

 

w sprawie : określenia stawek w podatku od nieruchomości

 

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002r.  Nr 23, poz. 220; zm. Dz. U. z 2002r. Nr 62, poz. 558; zm. Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984; zm. Dz. U z 2002r. Nr 153, poz,1271, zm. Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; zm. Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz.1568; zm. Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055; zm; Dz. U. z 2004r. Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1759; zm: Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, nr 175, poz.1457; zm; Dz. U. z 2006r.  Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,zm; Dz. U. z 2007r. Nr 138, poz. 974 nr 173, poz. 1218 ), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych[1] (Dz. U. Nr 121 poz. 844 z 2006r; Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 18477)

 

Rada Gminy w Stawigudzie uchwala co następuje:

 

§ 1

Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

 

1. od gruntów :

 

1)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji                     

gruntów i budynków                                                                               0,67 zł od 1m2                                                                                                                      powierzchni

za wyjątkiem:

a) związanych z prowadzeniem działalności , w zakresie

    sportów zimowych                                                                   0,11 zł od 1m2

                                                                                                                        powierzchni

 

b) związanych z działalnością pola golfowego                                    0,35 zł od 1m2

                                                                                                                        powierzchni

2)     pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne                  

         lub elektrowni wodnych                                                                 3,74 zł od 1 ha

                                                                                                                     powierzchni                                             

3)     pozostałych,  w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej

   statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje

         pożytku publicznego                                                                      0,20 od 1m2

                                                                                                                                   powierzchni

2. od budynków lub ich części:

 

1)     mieszkalnych                                                                                              0,59 od 1 m2

                                                                                                     pow. użytkowej

2)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

       oraz od budynków mieszkalnych  lub ich części zajętych na                  

       prowadzenie  działalności gospodarczej  -                                       16,30 zł od 1m2

                                                                                                                                  pow. użytkowej

za wyjątkiem :

      a) związanych z działalnością turystyczną i hotelową                      16,90 zł od 1m2

                                                                                                                                                      pow. użytkowej

                                                                                                              

3)     zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej                        8,86 zł od 1 m2

w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym                 pow. użytkowej

 

4)     zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej                            3,84 zł od 1m2

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych                                    pow. użytkowej

 

 

5)     pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje

pożytku publicznego -                                                                                 6,37 zł od 1m2   

                                                                                                                     pow. użytkowej

za wyjątkiem:

a)     budynków gospodarczych i garaży                                               3,40 od 1m2

                                                                                                                                                       pow. użytkowej

 

3.  od budowli                                                                                      2%  ich wartości                                                                                  

określonej na podstawie  art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 

za wyjątkiem:

a) wykorzystywanych do uprawiania sportów zimowych                 0,5% ich wartości

                                                    

 

                                                                  § 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda .

 

§ 3

 

Traci moc Uchwała Nr XL/291/06 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 26 października 2006r.  w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości oraz Uchwała Nr XIV/19/07 z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/291/06 Rady Gminy Stawiguda z dnia 26 października 2006r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2008r.

 

 

 [1]  Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) Dyrektywy 1996/62/WE  z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2007-11-27
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 czerwca 2010 13:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1554
23 czerwca 2010 13:13 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
23 czerwca 2010 13:12 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany