Uchwały Rady

Uchwała Nr VIII/50/07 z dnia 06 września 2007r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda w miejscowości Majdy – jednostka C i Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda w miejscowości Majdy – jednostka D.

UCHWAŁA Nr  VIII/50/07

Rady Gminy Stawiguda

z dnia 06 września 2007r.

 

w sprawie uchwalenia  Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda w miejscowości Majdy – jednostka C i Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda w miejscowości Majdy – jednostka D.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169 poz. 1387, z 2003 Nr 130 poz. 1188, z 2004 Nr 162 poz. 1692, z 2005 Nr 64 poz. 565, Nr 78 poz. 682) oraz art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 717, z 2004 Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635) Rada Gminy Stawiguda, po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda, uchwala co następuje:

 

§ 1. Uchwala się Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda w miejscowości Majdy – jednostka C i Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda w miejscowości Majdy – jednostka D zwaną dalej planem.

 

§ 2. Uchwalony plan stanowi częściową zmianę „Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda w miejscowości Majdy - jednostka C”  uchwalonego Uchwałą Nr VII/63/99 Rady Gminy Stawiguda z dnia 25.06.1999 r. oraz częściową zmianę „Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda w miejscowości Majdy - jednostka D”  uchwalonego Uchwałą Nr VII/64/99 Rady Gminy Stawiguda z dnia 25.06.1999 r.

 

§ 3. Granice planu zostały określone w Uchwale NR IV/20/07 z dnia 06.02.2007 r. Rady Gminy Stawiguda w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda w miejscowości Majdy jednostka C i Majdy jednostka D”.

 

§ 4. Uchwalony plan składa się:

 

1. Z tekstu stanowiącego treść niniejszej uchwały;

 

2. Z rysunków w skali 1:1000 stanowiących załączniki nr 1A i 1B do niniejszej uchwały, zatytułowanych odpowiednio: „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda w miejscowości Majdy – jednostka C” i „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda w miejscowości Majdy – jednostka D”;

 

3. Z rozstrzygnięcia w sprawie zgodności planu z ustaleniami studium, rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o sposobach ich finansowania stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

Rozdział I

Przepisy ogólne – dotyczące całego terenu

 

§ 5. Przedmiotem ustaleń planu są:

 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

 

2) linie rozgraniczające drogi wewnętrzne;

 

3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;

 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym: linie zabudowy i gabaryty budynków, wskaźniki intensywności zabudowy;

 

5) zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane;

 

6) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ustawy.

 

§ 6. Ustala się następującą interpretację użytych symboli i oznaczeń:

 

1) budynek adaptowany - oznacza budynek istniejący do zachowania; budynki adaptowane mogą podlegać odbudowie, przebudowie, rozbudowie i modernizacji;

 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy - oznacza linię której nie może przekroczyć żaden element budynku;

 

3) przeznaczenie podstawowe - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

 

4) przeznaczenie dopuszczalne - należy przez to rozumieć inne rodzaje przeznaczenia niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;

 

5) teren elementarny – należy przez to rozumieć teren wydzielony linią rozgraniczającą i oznaczony odrębnym symbolem;

 

6) wskaźnik intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek łącznej powierzchni zabudowy do powierzchni działki.

 

§ 7. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązujące:

 

1) granice obszaru opracowania planu;

 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;

 

3) oznaczenia przeznaczenia terenów: MN, U, ZP, KDW, TI

 

4) linie zabudowy;

 

5) oznaczenia liniowe urządzeń infrastruktury technicznej określające ich orientacyjny przebieg do uściślenia w projektach budowlanych;

 

§ 8. Ustala się następujące zasady zagospodarowania na całym obszarze objętym planem:

 

1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 

1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zostały określone poprzez ustalenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla poszczególnych terenów elementarnych;

 

2) wprowadza się na całym obszarze objętym opracowaniem zakaz stosowania ogrodzeń wyższych niż 1,5 m, ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych elementów żelbetowych.

 

2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

 

1) cały teren opracowania położony jest w obszarze chronionego krajobrazu, w stosunku do którego obowiązują przepisy rozporządzenia wojewody warmińsko – mazurskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu;

 

2) na całym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska z wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej;

 

3) dla całego terenu objętego opracowaniem ustala się dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej zgodnie z przepisami odrębnymi;

 

4) w celu ochrony wartości przyrodniczo – krajobrazowych terenu obowiązuje zakaz prowadzenia prac ziemnych wykraczających ponad niezbędne minimum do realizacji zabudowy.

 

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury - tereny objęte granicami opracowania nie znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej i archeologicznej w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków.

 

4. Zasady obsługi infrastruktury technicznej:

 

1) zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego; do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się stosowanie indywidualnych rozwiązania zaopatrzenia w wodę;

 

2) odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej i dalej do oczyszczalni ścieków w Stawigudzie – nie dopuszcza się rozwiązań przejściowych w postaci zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków;

 

3) wody opadowe – wody opadowe należy rozprowadzić w granicach własnych działki;

 

4) zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarządcę sieci; dopuszcza się przebudowę istniejących sieci i urządzeń elektroenergetycznych - warunki techniczne przebudowy ewentualnej kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych, zostaną wydane po wystąpieniu do właściwego zarządcy sieci z wnioskiem o określenie warunków przebudowy;

 

5) zaopatrzenie w gaz – zgodnie z warunkami dysponenta sieci;

 

6) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła z wyłączeniem paliw wysokoemisyjnych;

 

7) gromadzenie odpadów stałych – w granicach własnych działki zgodnie z zasadami określonymi w gminnym programie gospodarki odpadami – nie dopuszcza się utylizacji i składowania odpadów w granicach własnych działki.

 

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

 

1) w rozwiązaniach komunikacyjnych jako obowiązkowe należy przyjąć szerokość dróg w liniach rozgraniczających i powiązania w układzie przestrzennym z istniejącymi drogami publicznymi;

 

2) obsługa komunikacyjna poszczególnych terenów z projektowanych dróg wewnętrznych powiązanych z drogami publicznymi;

 

3) nawierzchnię dróg wewnętrznych oraz ciągów pieszych należy utrzymać jako przepuszczalną;

 

6. Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej – na terenie objętym planem nie przewiduje się zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej.

 

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – nie ustala się.

 

8. Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym na terenie objętym granicami opracowania – nie ustala się.

 

 

Rozdział II

Przepisy szczegółowe dotyczące terenów o różnej funkcji lub różnym sposobie zagospodarowania

 

§ 9. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

 

Symbol terenu elementarnego

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

C-MN.01

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

1) istniejąca zabudowa adaptowana;

 

2) zasady i warunki podziału – minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych 1000 m2;

 

3) maksymalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze;

 

4) wskaźnik intensywności zabudowy nie większy niż 0,25;

 

5) maksymalny poziom posadowienia posadzki parteru – nie więcej niż 30 cm ponad poziom najwyższego punktu projektowanego poziomu terenu;

 

6) dachy dwuspadowe lub wielospadowe z wyraźnym zaznaczeniem kalenicy, symetryczne o nachyleniu połaci zawartym w przedziale 35÷45 stopni, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorach czerwieni;

 

7) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

 

8) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, boisk i urządzeń sportowych związanej z zabudową mieszkaniową;

 

9) obowiązuje zachowanie nie mniej niż 65% powierzchni działki jako biologicznie czynnej.

 

C-U.01

Tereny zabudowy usługowej

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usług hotelarskich

 

1) maksymalnie jeden budynek na działce budowlanej;

 

2) zasady i warunki podziału zgodnie z istniejącym podziałem geodezyjnym;

 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu – dopuszcza się zbliżenie zabudowy do granicy działki od strony południowej;

 

4) maksymalny wskaźnika intensywności zabudowy nie większy niż 0,50;

 

5) maksymalna wysokość zabudowy - dwie kondygnacje nadziemne w tym druga kondygnacja jako użytkowe poddasze, jednak nie więcej niż 11 m;

 

6) dach dwuspadowy lub wielospadowy z wyraźnym zaznaczeniem kalenicy, symetryczny o nachyleniu połaci zawartym w przedziale 35÷45 stopni kryty dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorach czerwieni;

 

7) obowiązuje zachowanie nie mniej niż 30 % powierzchni działki jako biologicznie czynnej;

 

8) miejsca postojowe na terenie do którego właściciel posiada tytuł prawny - minimalna liczba: 1 miejsce postojowe na 3 miejsca noclegowe.

 

 

C-U.02

Tereny zabudowy usługowej

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usług hotelarskich

 

1) maksymalnie jeden budynek na działce budowlanej;

 

2) zasady i warunki podziału - minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych 2000 m2;

 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

 

4) maksymalny wskaźnika intensywności zabudowy nie większy niż 0,30;

 

5) maksymalna wysokość zabudowy - dwie kondygnacje nadziemne w tym druga kondygnacja jako użytkowe poddasze, jednak nie więcej niż 11 m;

 

6) dach dwuspadowy lub wielospadowy z wyraźnym zaznaczeniem kalenicy, symetryczny o nachyleniu połaci zawartym w przedziale 35÷45 stopni kryty dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorach czerwieni;

 

7) obowiązuje zachowanie nie mniej niż 40 % powierzchni działki jako biologicznie czynnej;

 

8) miejsca postojowe w granicach własnych działki - minimalna liczba: 1 miejsce postojowe na 3 miejsca noclegowe.

 

D-MU.01

Teren zabudowy mieszkalno – usługowej

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkalna

Przeznaczenie uzupełniające: usługi w parterze budynku

 

1) maksymalnie jeden budynek na działce budowlanej;

 

2) zasady i warunki podziału zgodnie z rysunkiem planu – linie rozgraniczające teren elementarny stanowią linię podziału;

 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

 

4) maksymalny wskaźnika intensywności zabudowy nie większy niż 0,50;

 

5) maksymalna wysokość zabudowy - dwie kondygnacje nadziemne w tym druga kondygnacja jako użytkowe poddasze, jednak nie więcej niż 9 m;

 

6) dach dwuspadowy lub wielospadowy z wyraźnym zaznaczeniem kalenicy, symetryczny o nachyleniu połaci zawartym w przedziale 35÷45 stopni kryty dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorach czerwieni;

 

7) obowiązuje zachowanie nie mniej niż 40 % powierzchni działki jako biologicznie czynnej;

 

D-ZP.01

Teren zieleni urządzonej

 

1) obowiązuje całkowity zakaz zabudowy;

 

2) dopuszcza się możliwość zalesień;

 

D-KDW.01

D-KDW.02

Tereny dróg wewnętrznych

Przeznaczenie dopuszczalne: sieci infrastruktury technicznej

 

1) szerokość drogi – zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

 

2) nawierzchnia  drogi  nie może być utwardzane żużlem i gruzem budowlanym;

 

3) nawierzchnię drogi utrzymać jako przepuszczalną.

 

D-Ti.01

Teren urządzeń infrastruktury technicznej

 

 

Rozdział III

Przepisy końcowe

 

§ 10. Tracą moc ustalenia i rysunek „Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda w miejscowości Majdy - jednostka C”  uchwalonego Uchwałą Nr VII/63/99 Rady Gminy Stawiguda z dnia 25.06.1999 r. oraz „Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda w miejscowości Majdy - jednostka D”  uchwalonego Uchwałą Nr VII/64/99 Rady Gminy Stawiguda z dnia 25.06.1999 r. w granicach niniejszego opracowania.

 

§ 11. Dla wszystkich terenów ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 20 %.

 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda

 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Stawiguda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Stawiguda

 

Załącznik nr 2 do

Uchwały Rady Gminy w Stawigudzie

Nr VIII/50/07  z dnia  06.09.2007 r.

 
 

 

Rozstrzygnięcie dotyczące zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium:

 

dotyczy: Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda w miejscowości Majdy – jednostka C i Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda w miejscowości Majdy – jednostka D.

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 717, z 2004 Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635) stwierdza się zgodność „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda w miejscowości Majdy – jednostka C i Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda w miejscowości Majdy – jednostka D.

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu:

 

dotyczy: Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda w miejscowości Majdy – jednostka C i Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda w miejscowości Majdy – jednostka D.

 

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 717, z 2004 Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635) termin wnoszenia uwag do projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda w miejscowości Majdy – jednostka C i Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda w miejscowości Majdy – jednostka D” wyznaczono do dnia 30.08.2007 r.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły do projektu planu żadne uwagi.

 

 

Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy:

 

dotyczy: Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda w miejscowości Majdy – jednostka C i Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda w miejscowości Majdy – jednostka D.

 

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 717, z 2004 Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635) rozstrzyga się o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy ujętych w „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda w miejscowości Majdy – jednostka C i Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda w miejscowości Majdy – jednostka D” w sposób następujący – nie przewiduje się zadań własnych gminy na terenie objętym planem.

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2007-09-06
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 czerwca 2010 10:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1650
23 czerwca 2010 10:04 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
23 czerwca 2010 10:03 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie załącznika.
23 czerwca 2010 10:02 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany