Uchwały Rady

Uchwała Nr VIII/48/07 z dnia 06 września 2007r. w sprawie: Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej, turystycznej i sportowej w rejonie wsi Tomaszkowo, w gminie Stawiguda.

 

                                                 Uchwała  Nr VIII/48/07/07

                                           Rady Gminy w Stawigudzie

                                             z dnia 06 września  2007r.

 

 

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia  zmiany miejscowego planu   zagospodarowania

                  przestrzennego terenu zabudowy usługowej, turystycznej i sportowej w rejonie

                  wsi Tomaszkowo, w gminie Stawiguda.               

 

 

               Na podst.  art. 18 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717. Nr 162 poz.1568, z 2004r nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203) i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717 oraz z 2004r. Nr 6 poz. 41, nr 92 poz. 880, Nr 141 poz. 1492) Rada Gminy w Stawigudzie uchwala co następuje:

                                                                § 1

 

1. Przystępuje do  sporządzenia  zmiany miejscowego planu   zagospodarowania

    przestrzennego   terenu zabudowy usługowej, turystycznej i sportowej w rejonie

    wsi Tomaszkowo, w gminie Stawiguda zatwierdzonego Uchwałą Nr XX/195/01 Rady

   Gminy w Stawigudzie z dnia 28.06.2001r. publikowanego w Dzienniku Urzędowym 

    Województwa Warmińsko – Mazurskiego  Nr 66 poz. 1092 z 16.08.2001r. 

2. Granice terenu o którym mowa w  § 1 określone zostały na załączniku graficznym,

     stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.                                                               

                                                                   § 2

 

Obszar o którym mowa w § 1 ust. 2 , w  Studium  Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania  Przestrzennego Gminy Stawiguda  objęty jest   zapisami:

 

a) „kierunki zabudowy turystycznej i rekreacyjnej”

 

                                                                   §  3

 

Zakres opracowania określa art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 7171 z zmianami)

 

                                                                  § 4

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

 

                                                                 § 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń. 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2007-09-06
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 czerwca 2010 09:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1311
23 czerwca 2010 09:52 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
23 czerwca 2010 09:52 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany