Uchwały Rady

Uchwała Nr VIII/45/07 z dnia 06 września 2007r w sprawie: Nadania imienia i sztandaru Publicznemu Gimnazjum w Stawigudzie.

Uchwała Nr VIII/45/07

Rady Gminy w Stawigudzie

z dnia 06 września 2007r

 

w sprawie: nadania imienia i sztandaru Publicznemu Gimnazjum w Stawigudzie.

 

Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 oraz art.5 ust.5 i art.58 ust.1 ustawy z dnia 07.09.1991r o systemie oświaty ( Dz.U z 1996r Nr 67 poz. 329 z późń.zm. i § 31 statutu Publicznego Gimnazjum w Stawigudzie, Rada Gminy w Stawigudzie uchwala, co następuje:

 

§1

 

 Nadaje się Publicznemu Gimnazjum w Stawigudzie przy ul. Leśnej 1

1.      imię „ OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH”

2.      sztandar

 

§2

 

1.      Sztandarem jest kwadratowy płat tkaniny dwustronnie haftowany o wymiarach 80×80 cm wykończony złotą taśmą, umieszczony na drzewcu drewnianym, prostym w kolorze naturalnym.

2.      Strona główna płata jest w kolorze białym, haftowana nićmi w kolorze złota, w ramce koloru złotego koła olimpijskie w kolejności: rząd górny w kolorze niebieskim, czarnym, czerwonym rząd dolny w kolorze żółtym i zielonym.

3.      Strona odwrotna płata ma kolor czerwony. W ramce koloru złotego w środkowej części umieszczone jest godło państwowe, wykonana technika haftu ręcznego nićmi w kolorze białym z elementami złotymi. Pod godłem znajduje się umieszczony półkoliście napis:

OJCZYZNA  NAUKA  PRACA

 

§3

 

Wzór sztandaru określa załącznik Nr 1 do uchwały będący jej integralną częścią.

 

§4

 

Sztandar używany  jest przy okazji ważnych uroczystości szkolnych.

 

§5

 

Sztandar przechowywany jest w siedzibie Publicznego Gimnazjum w Stawigudzie ul. Leśna 1.

 W przypadku likwidacji Gimnazjum sztandar przejmuje Rada Gminy.

 

§6

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2007-09-06
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 czerwca 2010 09:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1389
23 czerwca 2010 09:37 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
23 czerwca 2010 09:37 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany