Uchwały Rady

Uchwała Nr VII/41/07 z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie: Nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Stawigudzie.

UCHWAŁA Nr VII/41/07

Rady Gminy Stawiguda

z dnia 26.06.2007 r.

 

 

 

W sprawie: Nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Stawigudzie.

 


Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Dz. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ w związku z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zmianami/ Rada Gminy Stawiguda uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Stawigudzie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda

 

§ 3.

 

Traci moc uchwała XXII/159/04 z dnia 23.11.2004 roku 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Dąbrowska


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1

do Uchwały Nr VII/41/07 Rady Gminy Stawiguda

z dnia 26.06.2007 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STAWIGUDZIE


 

 

 

 

STATUT

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

w  STAWIGUDZIE

 

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

1.        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie utworzony został Uchwałą Rady Narodowej Gminy Stawiguda z dnia 30 kwietnia 1990 r. NR XI/49/90 w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie.

2.        Ilekroć w niniejszym Statucie mowa jest o "Ośrodku" należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie.

 

§ 2

 

Ośrodek realizuje zadania na podstawie i w granicach obowiązujących aktów prawnych:

1)       ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,

2)       ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póz. zm./,

3)       ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,

4)       ustawy z dni 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zmianami),

5)       ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zmianami) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,

6)       ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 ze zmianami) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,

7)       ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zmianami) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,

8)       ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późniejszymi zmianami),

9)       ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 poz.732 z późniejszymi zmianami),

10)   ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami)

11)   ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zmianami)

12)   ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zmianami)

13)   uchwały, o której mowa w § 1 ust. 1, niniejszego statutu,

14)   innych ustaw

 

§  3

 

Siedzibą ośrodka jest Stawiguda, ul. Olsztyńska 10.

 

§ 4

 

Podstawowym terenem działania ośrodka jest teren Gminy Stawiguda.

 

 

§ 5

 

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Stawiguda nieposiadającą osobowości prawnej.

 

§ 6

 

1.      Ośrodek jest jednostką budżetową podległą Gminie Stawiguda.

2.      Ośrodek prowadzi gospodarkę finansowa na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.

3.      Jednostki organizacyjne pomocy społecznej będące jednostkami budżetowymi mogą tworzyć środki specjalne.

4.      Środki specjalne, o których mowa, mogą być tworzone z dochodów otrzymywanych z tytułu świadczonych odpłatnie usług dla osób nieprzebywających na stałe w jednostkach pomocy społecznej lub z innej działalności ubocznej, a także ze spadków zapisów i darowizn.

5.      Środki specjalne, o których mowa, przeznacza się na poprawę standardu usług w jednostkach pomocy społecznej. Środki specjalne nie mogą być przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń działalności podstawowej.

 

ROZDZIAŁ II

CEL I ZADANIA OŚRODKA

 

§ 7

 

Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.

 

§ 8

 

1.          Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym:

·   zadania własne gminy,

·   zadania zlecone gminie.

2.          Ośrodek realizuje zadania własne gminy w zakresie dodatków mieszkaniowych.

3.          Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie w zakresie świadczeń rodzinnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

4.          Ośrodek organizuje działalność w zakresie prowadzenia Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

5.          Ośrodek organizuje działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla ofiar przemocy i ich rodzin.

6.          Ośrodek organizuje działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób z problemem narkomanii.

7.          Ośrodek organizuje i prowadzi działalność Gminnego Centrum Informacji.

8.          Ośrodek organizuje i prowadzi działalność Klubu Integracji Społecznej.

9.          Ośrodek realizuje zadania z zakresu Funduszu stypendialnego ds. studentów.

10.       Ośrodek organizuje i prowadzi Gminne Biuro Wolontariatu.

11.       Ośrodek realizuje inne tymczasowo powierzone zadania gminy.

 

§ 9

 

1.        Ośrodek realizując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami Wójta Gminy Stawiguda.

2.        Ośrodek realizując zadania pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej zlecone gminie kieruje się ustaleniami przekazanymi przez wojewodę.

 

§ 10

 

Wszystkie zadania z ustawy realizowane przez Ośrodek obejmują zadania własne i zadania zlecone gminie w zakresie pomocy społecznej, w tym w szczególności:

1)       udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

2)       przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, zasiłków celowych, zasiłków specjalnych celowych,

3)       przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

4)       przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

5)       przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

6)       przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

7)       przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,

8)       opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

9)       opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującym matką, ojcem lub rodzeństwem,

10)   praca socjalna,

11)   organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług w miejscu zamieszkania, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

12)   prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

13)   prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,

14)   tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,

15)   dożywianie dzieci,

16)   sprawianie pogrzebów, w tym osobom bezdomnym,

17)   prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,

18)   kierowanie do domy pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

19)   przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,

20)   współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach,

21)   przyznawanie i wypłacanie pomocy pieniężnej przewidzianej ustawą o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

22)   realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomy życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

23)   podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym realizacja programów osłonowych,

24)   sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,

25)   sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej gminie,

26)   realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,

27)   koordynowanie pomocy społecznej na terenie gminy,

28)   zadanie własne gminy w zakresie dodatków mieszkaniowych, w tym w szczególności: przyznawanie, ustalanie wysokości, realizowane przez Ośrodek na podstawie upoważnienia Wójta i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,

29)   zadanie zlecone gminie w zakresie świadczeń rodzinnych, realizowane przez Ośrodek na podstawie upoważnienia Wójta i wypłacanie świadczeń rodzinnych,

30)   zadanie zlecone gminie w zakresie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, realizowane przez Ośrodek na podstawie upoważnienia Wójta i wypłacanie zaliczek alimentacyjnych

 

§ 11

Ośrodek współdziała z istniejącymi na terenie Gminy Stawiguda instytucjami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

§ 12

Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

 

§ 13

Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne. W postępowaniu przed sądem stosuje się odpowiednio przepisy o udziale prokuratora w postępowaniu cywilnym.

 

 

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA OŚRODKA

 

§ 14

 

1.    Ośrodkiem kieruje, reprezentuje go na zewnątrz i odpowiada za jego działalność Kierownik Ośrodka,

2.    Kierownik wykonuje swoje obowiązki przy pomocy głównego księgowego. Na czas swojej nieobecności Kierownik ośrodka upoważnia pisemnie pracownika socjalnego do wykonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem ośrodka.

3.    Kierownik ośrodka dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w odniesieniu do wszystkich pracowników ośrodka, w tym w szczególności:

·      ustala zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności

·      zatrudnia, awansuje, nagradza i zwalnia pracowników.

4.    Kierownik w miarę posiadanych możliwości przy uwzględnieniu istniejących potrzeb, organizuje prace ośrodka tworząc komórki wewnętrzne w postaci działów realizujących określone zadania zlecone i zadania własne gminy.

5.    Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

 

§ 15

 

1.       Kierownika ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Stawiguda.

2.       Głównego księgowego zatrudnia i zwalnia Kierownik Ośrodka, a także ustala zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności

 

§16

 

Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne w zakresie wykonywania zadań zleconych i własnych gminy oraz zadań własnych o charakterze obowiązkowym na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy Stawiguda.

 

§ 17

 

Strukturę organizacyjną określa kierownik ośrodka w regulaminie organizacyjnym. Ponadto Kierownik ośrodka wydaje inne regulaminy określone przepisami prawa pracy.

 

 

ROZDZIAŁ IV

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA

 

§18

 

1.      Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka uprawniony jest Kierownik Ośrodka, w granicach udzielonych mu przez Wójta Gminy Stawiguda pełnomocnictw.

2.      Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.      W miarę potrzeb Kierownik Ośrodka może ustanawiać pełnomocników, którzy działają w granicach ich umocowania.

 

§ 19

1.      Ośrodek prowadzi działalność na podstawie planu finansowego jednostki budżetowej.

2.      Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne oraz sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.

3.      Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.

4.      Ośrodek może na wydzielonym rachunku gromadzić dochody własne przewidziane w ustawie o finansach publicznych i w uchwale Rady Gminy w Stawigudzie.

5.      Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Ośrodka ponoszą Kierownik Ośrodka i w zakresie mu powierzonym - Główny Księgowy Ośrodka.

6.      Kontrolę prawidłowości rozliczeń Ośrodka z budżetem gminy przeprowadza Skarbnik.

 

 

§ 20

 

1.      Ośrodek może tworzyć rachunek dochodów własnych.

2.      Dochody mogą być tworzone z otrzymywanych darowizn i odszkodowań za utracone bądź uszkodzone mienie.

3.      Dochody własne przeznacza się na wydatki bieżące Ośrodka, z wyłączeniem kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

 

 

§ 21

 

1.        Ośrodek prowadzi działalność na podstawie planu rzeczowo - finansowego zatwierdzonego przez Wójta Gminy Stawiguda.

2.        Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości oraz sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.

 

ROZDZIAŁ V

MIENIE OŚRODKA

 

§ 22

 

1.      Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym, do którego stosuje się postanowienia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póz. zm./

2.      Ośrodek gospodaruje powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 23

 

1.      Zmiany w statucie dokonywane są na mocy Uchwały Rady Gminy Stawiguda.

2.      Kierownik ośrodka ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.

 

§ 24

 

Ośrodek używa pieczęci:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

11-034 Stawiguda

Ul. Olsztyńska 10

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2007-06-26
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 czerwca 2010 08:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1273
23 czerwca 2010 08:53 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
23 czerwca 2010 08:53 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
23 czerwca 2010 08:51 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany