Uchwały Rady

Uchwała Nr V/25/07 z dnia 21 marca 2007r w sprawie: Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 r.

 

                               Uchwała Nr V/25/07.

                            Rady Gminy w S t a w i g u d z i e

                                   z dnia  21 marca 2007r

 

w sprawie: Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 r

 

 

 

                   Na podstawie art. 18a ust.5,-  ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  ( Dz.U z 2001r. Nr 142, opoz.1591, z 2002r.  Nr 23, poz.220 i Nr 62, poz.558 i Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568 ) , w związku z  § 10 ust 1 regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stawiguda ( zał. Nr 2 do Statutu Gminy Stawiguda) -    Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

                                                § 1

 

Postanawia się zatwierdzić przedłożony przez Komisję Rewizyjną plan pracy na rok 2007, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

                                                § 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2007

 

 

 

 

  1. Ocena wykonania budżetu za rok 2006 oraz przygotowanie wniosku o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy

                                                                           - termin ustawowy

 

 

  1. Kontrola przyznawanych ulg i zwolnień udzielanych przez Wójta dla poszczególnych podatków, opłat i innych należności:

                               - ocena argumentacji i uzasadnień

                               - ocena wysokości ulg i zwolnień

                                                                                   - raz w roku –

  

  1. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2007

                                                                            - termin ustawowy –

 

  1. Ocena rozpatrywania skarg i wniosków obywateli

 

                                                                                   - raz w roku –

 

  1. Kontrola przyznawania stypendiów dla uczniów                                 

                 

                                                                                    - raz w roku –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2007-03-21
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2010 14:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1299
22 czerwca 2010 14:31 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
22 czerwca 2010 14:31 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany