Uchwały Rady

Uchwała Nr V/24/07 z dnia 21 marca 2007r w sprawie: Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

                                       U c h w a ł a  Nr V/24/07

                             Rady Gminy w S t a w i g u d z i e

                                      z dnia 21 marca 2007r

 

w sprawie: Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

                

 

 

                            Na podstawie art.190 ust.1 pkt. 2 i ust.2  – ustawy z dnia 16 lipca 1998r – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz.U z 2003r, Nr 159, poz. 1547 z późn. zm)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

                                                    §  1

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnej Pani Marii Ewy Faljewskiej z listy     nr 21  oznaczonej nazwą KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE NASZA GMINA w okręgu wyborczym nr 1, z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu.

 

 

                                                    §  2

Uchwałę o wygaśnięciu mandatu doręcza się zainteresowanej oraz przesyła Wojewodzie Warmińsko – Mazurskiemu i Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie

 

 

                                                     §  3

 

Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi Gminy

 

                                                     §  4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Stawigudzie.

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2007-03-21
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2010 14:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1416
22 czerwca 2010 14:30 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
22 czerwca 2010 14:29 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany