Uchwały Rady

Uchwała Nr IV/22/07 z dnia 06 lutego 2007r. w sprawie: Zmiany załącznika graficznego do Uchwały Nr XL/285/06 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 26.10.2006r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Tomaszkowo, gmina Stawiguda.

Uchwała Nr IV/22/07

Rady Gminy w Stawigudzie

z dnia 06 lutego 2007r.

 

 

w sprawie: zmiany  załącznika graficznego do Uchwały Nr XL/285/06 Rady Gminy w Stawigudzie  z dnia 26.10.2006r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu  Tomaszkowo, gmina Stawiguda.

 

 

 

               Na podst.  art. 18 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717. Nr 162 poz.1568, z 2004r nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203) i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717 oraz z 2004r. Nr 6 poz. 41, nr 92 poz. 880, Nr 141 poz. 1492) Rada Gminy w Stawigudzie uchwala, co następuje:

 

                                                                  § 1

 

 

Zmienia się załącznik graficzny do Uchwały Nr XL285/06 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 26.10.2006r. w sprawie    przystąpienia do opracowania  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego części obrębu Tomaszkowo, gmina Stawiguda,

który stanowi integralną część niniejszej uchwały.

 

                                                                  § 2

 

 

Zakres opracowania określa art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 7171 z zmianami )

 

                                                                  § 3

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

 

                                                                 § 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń. 

 

 

 

 

 

                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                   Maria Dąbrowska

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2007-02-06
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2010 14:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1330
22 czerwca 2010 14:16 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie załącznika.
22 czerwca 2010 14:15 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
22 czerwca 2010 14:15 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany