Uchwały Rady

Uchwała Nr IV/21/07 z dnia 06 lutego 2007r. w sprawie: Przystąpienia do opracowania miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego części obrębu Stawiguda i części obrębu Wymój, gmina Stawiguda.

Uchwała Nr IV/21/07

Rady Gminy w Stawigudzie

z dnia 06 lutego 2007r.

 

 

w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania

                  Przestrzennego części obrębu Stawiguda i części obrębu Wymój, gmina

                  Stawiguda.

                 

               Na podst.  art. 18 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717. Nr 162 poz.1568, z 2004r nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203) i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717 oraz z 2004r. Nr 6 poz. 41, nr 92 poz. 880, Nr 141 poz. 1492) Rada Gminy w Stawigudzie uchwala co następuje:

 

                                                                  § 1

 

Przystępuje do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części  obrębu Stawiguda i części obrębu Wymój.

 

                                                                  § 2

 

Granice terenu o którym mowa w  § 1 określone zostały na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

 

                                                                  § 3

 

Zakres opracowania określa art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 7171 z zmianami )

 

                                                                  § 4

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

 

                                                                 § 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń. 

 

 

 

 

                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                          Maria Dąbrowska

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2007-02-06
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2010 14:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1377
22 czerwca 2010 14:13 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie załącznika.
22 czerwca 2010 14:11 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
22 czerwca 2010 14:11 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany