Uchwały Rady

Uchwała Nr IV/20/07 z dnia 06 luty 2007r. w sprawie: Przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda, w miejscowości Majdy jednostka „C” i Majdy jednostka „D”.

Uchwała  Nr  IV/20/07

Rady Gminy w Stawigudzie

z dnia 06 luty 2007r.

 

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego  pod nazwą: „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego gminy Stawiguda, w miejscowości Majdy  jednostka „C” i  Majdy jednostka „D”.

 

 

 

               Na podst.  art. 18 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717. Nr 162 poz.1568, z 2004r nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203) i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717 oraz z 2004r. Nr 6 poz. 41, nr 92 poz. 880, Nr 141 poz. 1492) Rada Gminy w Stawigudzie uchwala co następuje:

 

 

                                                                  § 1

 

Przystępuje do sporządzenia częściowej zmiany: miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda,  w miejscowości Majdy – jednostka „C” i jednostka „D” , zatwierdzonego Uchwałą Nr VII/63/99 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 25 czerwca 1999r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego  Nr 48 , opublikowanego  w Dzienniku Urzędowym woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 48 poz. 892 z dnia 29 lipca 1999r.  i zatwierdzonego Uchwała Nr VII/64/99 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 25 czerwca 1999r., opublikowanego  w Dzienniku Urzędowym woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 48 poz. 893 z dnia 29 lipca 1999r.

 

                                                                 § 2

 

Granice terenu o którym mowa w §1 określone zostały na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

 

                                                                  § 3

 

Zakres opracowania określa art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 7171)

 

                                                                  § 4

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

 

                                                                 § 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń. 

 

                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                             Maria Dąbrowska

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2007-02-06
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2010 13:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1363
22 czerwca 2010 13:47 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie załącznika.
22 czerwca 2010 13:45 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
22 czerwca 2010 13:45 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany