Uchwały Rady

Uchwała Nr IV/19/07 z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie: Zmiany Uchwały Nr XL/291/06 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 26 października 2006r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr IV/19/07

Rady Gminy w Stawigudzie

z dnia 6 lutego 2007r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XL/291/06 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia  

         26 października 2006r. w sprawie określenia stawek w podatku

         od nieruchomości

 

 

 

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r Nr 23, poz. 220; zm. Dz. U. z 2002r Nr 62, poz. 558; zm. Dz. U. z 2002r Nr 113, poz. 984; zm. Dz. U z 2002 Nr 153,poz,1271, zm. Dz. U. z 2003r Nr 80, poz. 717; zm. Dz. U. z 2003r Nr 162, poz.1568; zm. Dz. U. z 2004r Nr 102,poz.1055; zm; Dz. U. z 2004 Nr 116,poz. 1203; Dz. U. z 2004r Nr 167, poz. 1759; zm: Dz. U. z 2005r Nr 172 poz. 1441;Dz.U.Nr 175, poz. 1457;zm.Dz.U. z 2006r Nr 17, poz. 128 ), art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 121 poz. 844 z 2006r; zm: Dz. U. Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz.1775, Nr  249 poz. 1828, Nr 251,poz. 1847.

 

 

Rada Gminy w Stawigudzie uchwala, co następuje:

 

§ 1

W treści uchwały Nr XL/291/06 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia  26 października 2006r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości

 

  1. § 1 pkt 1 litera a otrzymuje następujące brzmienie:

„ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,65 zł od 1m2 powierzchni  w tym :

- grunty związane z działalnością wyciągów narciarskich    - 0,10 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

 

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2007-02-06
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2010 13:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1287
22 czerwca 2010 13:42 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
22 czerwca 2010 13:42 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany