Uchwały Rady

Uchwała Nr IV/18/07 z dnia 6 lutego 2007r w sprawie: Szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Stawiguda oraz jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

Uchwała Nr IV/18/07

Rady Gminy Stawiguda

z dnia 6 lutego 2007r

 

 

w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Stawiguda oraz jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów do tego uprawnionych

 

            Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 i Nr 169 poz. 1420;z 2006. nr 45 poz. 319) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591;z 2002r . Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.568,Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003r Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004r Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203; z 2005r Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006r Nr 17 poz. 128) Rada Gminy uchwala , co następuje:

 

§ 1

 

Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb umarzania , odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych , zwanych dalej „należnościami”, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa, przypadającej Gminie Stawiguda  oraz jej jednostkom organizacyjnym od osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”,

 

§ 2

 

1. Należność może być umorzona w całości lub w części, jeżeli: jest to uzasadnione ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, a w szczególności, gdy wystąpi jedna z następujących przesłanek :

a)     należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,

b)     nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców,

c)     ściągnięcie należności zagraża egzystencji  dłużnika,

d)     zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności,

e)     przemawiają  za tym uzasadnione względy społeczne  i gospodarcze,

 

2. Umorzenie zaległości w przypadkach określonych w ust 1 litera c  może nastąpić na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1  litera a, b, d i e , również z inicjatywy wierzyciela.

3. Umorzenie należności musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia, o których mowa w ust. 1.

4. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności to  należy określić termin zapłaty pozostałej części. W razie niedotrzymania terminu odroczonej należności  decyzja umorzeniowa podlega uchyleniu.

5. Umarzanie należności może nastąpić po dokładnym wyjaśnieniu stanu faktycznego i stwierdzeniu istnienia okoliczności uzasadniających umorzenie.

 

 

 

 

§ 3

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym może nastąpić, na wniosek dłużnika, odroczenie  terminu zapłaty należności  lub rozłożenie płatności należności na raty.

 

§ 4

Do umarzenia, rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu płatności  wierzytelności uprawniony jest   Wójt Gminy Stawiguda.

 

§ 5

 

Umorzenie należności, odroczenie terminu spłaty całości albo rozłożenie płatności na raty następuje:

a)     w odniesieniu do należności o charakterze administracyjno prawnym  w drodze decyzji;

b)     w odniesieniu do należności wynikających ze stosunków cywilno – prawnych w drodze oświadczenia woli wierzyciela skierowanego do dłużnika.

 

§ 6

 

1.      Wójt Gminy Stawiguda przedstawia Radzie Gminy Stawiguda zbiorczą informację o umorzeniach, odroczeniach i rozłożeniach na raty należności w trybie określonym niniejszą uchwałą zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik  nr 1 do uchwały.

2.      Informacje, o których mowa w ust. 1 są sporządzane  według stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia  każdego roku kalendarzowego i dołączane do sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Stawiguda.

 

§ 7

Traci moc uchwała Nr IX/89/99 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 2 grudnia 1999r w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności samorządowych  jednostek z tytułu należności pieniężnych , do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa , oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.

 

§ 8

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

 

§ 9

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2007-02-06
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2010 13:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1285
22 czerwca 2010 13:40 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
22 czerwca 2010 13:40 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany