Uchwały Rady

Uchwała Nr IV/16/07 z dnia 06.02.2007 roku w sprawie: Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Stawiguda na 2007 rok.

Uchwała IV/16/07
Rady Gminy w Stawigudzie
z dnia 06.02.2007 roku

 

 

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Stawiguda na 2007 rok.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zmianami) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. z 2005r. Nr 179, poz. 1485)

 

§ 1

 

Przyjmuje się Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Stawiguda na 2007 rok, jako załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                  Maria Dąbrowska

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2007-02-06
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2010 13:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1262
22 czerwca 2010 13:34 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
22 czerwca 2010 13:30 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie załącznika.
22 czerwca 2010 13:28 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany