Uchwały Rady

Uchwała Nr IV/15/07 z dnia 06 lutego 2007 r. w sprawie: Uchwalenia budżetu gminy Stawiguda na rok 2007.

Uchwała Nr IV/15/07

Rady Gminy w Stawigudzie

z dnia 06 lutego 2007 r.

 

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Stawiguda na rok 2007.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) . Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 15.726.761 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1.    Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.726.761 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.    Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 2.465.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Przychody budżetu w wysokości 977.599 zł, rozchody w wysokości 977.599 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

1.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

1.      Ustala się dochody w kwocie 75.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 105.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 6

1.      Dotacje podmiotowe dla:

1)   gminnych instytucji kultury na łączną kwotę                                        - 326.903 zł,

2)   działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości                      - 366.213 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

2.      Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 155.000 zł, zgodnie załącznikiem nr 9.

§ 7

1.      Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)      przychody        - 10.000 zł,

2)      wydatki           - 32.277 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)        sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 600.000 zł;

§ 9

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 118.905 zł, zgodnie z załącznikiem       nr 11.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

1)        zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000 zł,

2)        dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków w obrębie działów i rozdziałów łącznie z przeniesieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w obrębie działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Maria Dąbrowska

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2007-02-06
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2010 13:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1279
22 czerwca 2010 13:18 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie załącznika.
22 czerwca 2010 13:18 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie załącznika.
22 czerwca 2010 13:16 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany