Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr IV/21/07 z dnia 06 lutego 2007r. w sprawie: Przystąpienia do opracowania miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego części obrębu Stawiguda i części obrębu Wymój, gmina Stawiguda.

Uchwała Nr IV/21/07 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 06 lutego 2007r. w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego części obrębu Stawiguda i części obrębu Wymój, gmina Stawiguda. Na podst. art. 18 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz....

Uchwała Nr IV/20/07 z dnia 06 luty 2007r. w sprawie: Przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda, w miejscowości Majdy jednostka „C” i Majdy jednostka „D”.

Uchwała Nr IV/20/07 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 06 luty 2007r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda, w miejscowości Majdy jednostka „C” i Majdy jednostka „D”....

Uchwała Nr IV/19/07 z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie: Zmiany Uchwały Nr XL/291/06 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 26 października 2006r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr IV/19/07 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XL/291/06 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 26 października 2006r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; zm....

Uchwała Nr IV/18/07 z dnia 6 lutego 2007r w sprawie: Szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Stawiguda oraz jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

Uchwała Nr IV/18/07 Rady Gminy Stawiguda z dnia 6 lutego 2007r w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Stawiguda oraz jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa,...

Uchwała Nr IV/17/2007 z dnia 6 lutego 2007r w sprawie: Opłat za wodę oraz wprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków.

Uchwała Nr IV/17/2007 Rady Gminy Stawiguda z dnia 6 lutego 2007r w sprawie: opłat za wodę oraz wprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej / tekst jednolity Dz. U. z 1997r., Nr 9, poz. 43 oraz Nr 106 poz. 679; Nr 121 poz. 770; z 1998r...

Uchwała Nr IV/16/07 z dnia 06.02.2007 roku w sprawie: Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Stawiguda na 2007 rok.

Uchwała IV/16/07 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 06.02.2007 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Stawiguda na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U....

Uchwała Nr IV/15/07 z dnia 06 lutego 2007 r. w sprawie: Uchwalenia budżetu gminy Stawiguda na rok 2007.

Uchwała Nr IV/15/07 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 06 lutego 2007 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Stawiguda na rok 2007. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188...

Uchwała Nr IV/14/07 z dnia 06.02.2007r. w sprawie: Przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stawiguda.

Uchwała Nr IV/14/07 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 06.02.2007 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stawiguda. Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity:...

Uchwała Nr III/13/06 z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie: Zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Uchwała Nr III/13/06 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia...

Uchwała Nr III/12/06 z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie: Wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Uchwała Nr III/12/06 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie: wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Na podstawie art. 191 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 r.) . Rada Gminy uchwala : § 1 Ustala się wykaz wydatków, które...

Zatrzymaj banner przewijany