Przetargi

Świadczenie usługi polegającej na dowozie uczniów do Publicznego Gimnazjum w Stawigudzie z terenu Gminy Stawiguda. Pod pojęciem dowóz rozumie się dowóz dzieci z miejsca zamieszkania i odwóz do miejsca zamieszkania wraz z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania i przejazdu dzieci autobusem - 25.05.2010 r.

Ogłoszenie o przetargu

Stawiguda, 25.05.2010

Publiczne Gimnazjum w Stawigudzie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania
o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) na:
 „świadczenie usługi polegającej na dowozie uczniów do Publicznego Gimnazjum w Stawigudzie z terenu Gminy Stawiguda. Pod pojęciem dowóz rozumie się dowóz dzieci z miejsca zamieszkania i odwóz do miejsca zamieszkania wraz z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania i przejazdu dzieci autobusem”.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
 Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Publicznym Gimnazjum

w Stawigudzie, ul. Leśna 1, 11-034 Stawiguda, w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 - lub na stronie www.stawiguda.com.pl -specyfikacja jest bezpłatna.
 Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu umowy rok szkolny 2010/2011
 - rozpoczęcie : 01 września 2010r.  - zakończenie : 23 czerwca 2011r. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Przewoźnicy, którzy:
 

   1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
   2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
   3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
   4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  wskutek okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana poprzez sprawdzenie, czy Przewoźnik dołączył do oferty stosowne oświadczenia podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Przewoźnika na zewnątrz. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika bezpośrednio z innych dokumentów załączonych do oferty.
 

Wadium: W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia wniesienie wadium przez Przewoźnika nie jest wymagane.
 Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena wykonania przedmiotu zamówienia.

Znaczenie kryterium - 100 %.
 Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w sekretariacie Publicznego Gimnazjum w Stawigudzie w miejscowości

Stawiguda przy ul.  Leśnej 1 w terminie do dnia 2010-06-17 do godziny 10.00
 Termin związania ofertą:

Składający ofertę Przewoźnik pozostanie nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2010-05-25
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 lipca 2010 12:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 2043
30 lipca 2010 12:10 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie załącznika.
30 lipca 2010 12:07 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany