Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Postępowanie BiZ.271.1.5.2014 w trybie przetargu nieograniczonego Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kręsk, Gryźliny i Zielonowo

CZĘŚĆ I Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kręsk, Gyźliny i Zielonowo. CZĘŚĆ II Przebudowa istniejących przepompowni oraz budowa kanalizacji sanitarnej i odcinków przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w miejscowości Gryźliny i Zielonowo

Postępowanie BiZ.271.1.4.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Rewitalizcja pzrestrzeni publicznej w miejscowości Stawiguda poprzez budowę pasażu pieszego z elementami małej architektury.

Postępowanie BiZ.271.1.3.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP w Stawigudzie.

Dostawa w ramach realizacji Projektu PT. "Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w regionie poprzez doposażenie OSP w Stawigudzie w średni samochód ratowniczo-gaśniczy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 6 Środowisko przyrodnicze, Działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Budowa elektrowni słonecznej o mocy 1MWp w Gryźlinach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/powiat_olsztynski; bip.stawiguda.com.pl/ Stawiguda: Budowa elektrowni słonecznej o mocy 1 MWp w Gryźlinach Numer ogłoszenia

Zatrzymaj banner przewijany