Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stawiguda BiZ.6733.1.2019 Stawiguda, 18.01.2019 r.

Stawiguda,  18.01.2019 r.

 

BiZ.6733.1.2019                                                                  

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

W ó j t  G m i n y  S t a w i g u d a,  zgodnie  z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a:

w dniu 1101.2019 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 232/13, 232/14, 230/1, 229/13, 229/12, 228/21 w obrębie Gryźliny.

 Zgodnie z art. 10 § 1 kpa przed wydaniem decyzji rozstrzygającego sprawę stronom przysługuje prawo zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenie co do zebranych dowodów, materiałów zgłoszonych żądań. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski i uwagi w tutejszym Urzędzie, w pokoju nr 14 w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Z aktami sprawy można zapoznać się na każdym etapie sprawy.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 stycznia 2019 13:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Chmielewski
Ilość wyświetleń: 211
18 stycznia 2019 13:56 Paweł Chmielewski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany