Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Stawiguda BiZ.6733.33.2018 Stawiguda, 26.11.2018 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

W ó j t  G m i n y  S t a w i g u d a,  zgodnie  z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

z a w i a d a m i a:

w dniu 08.11.2018 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie umocnienia skarp w pasach dróg gminnych i na terenach bezpośrednio przylegających obejmujących działki nr 118/1, 3619/26, 3628/5, 3628/6, 209/8, 166/5, 172, 619/13, 3619/15 w obrębie Ruś.

 Zgodnie z art. 10 § 1 kpa przed wydaniem decyzji rozstrzygającego sprawę stronom przysługuje prawo zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenie co do zebranych dowodów, materiałów zgłoszonych żądań. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski i uwagi w tutejszym Urzędzie, w pokoju nr 14 w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Z aktami sprawy można zapoznać się na każdym etapie sprawy.

 

 

Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia  …………… 2018 r.,
zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia …………… 2018 r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 listopada 2018 09:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Chmielewski
Ilość wyświetleń: 171
28 listopada 2018 09:02 (Paweł Chmielewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany