Komunikaty

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda

 

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda

            Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 46 i 54 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Stawiguda nr XI/108/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10.08.2018 roku do 31.08.2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda, pokój numer 3, 11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10 w godzinach od 8:00 do 14:00.

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30.08.2018roku o godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2.

            Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium i prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi do projektu studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stawiguda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.09.2018 roku. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 570, z 2018 roku poz. 1000) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wójt Gminy Stawiguda

(-) Irena Derdoń

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 sierpnia 2018 12:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 865
09 sierpnia 2018 14:19 (Anna Czaczkowska) - Dodanie załącznika [projekt_suikzp_zalacznik_do_prognozy_oddz_na_srodowisko.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 sierpnia 2018 14:14 (Anna Czaczkowska) - Dodanie załącznika [projekt_suikzp_prognoza_oddz_na_srodowisko.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 sierpnia 2018 14:13 (Anna Czaczkowska) - Dodanie załącznika [projekt_suikzp_stawiguda_wylozenie_do_publicznego_wgladu.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany