Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stawiguda, z dnia 10.07.2018 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

W ó j t  G m i n y  S t a w i g u d a,  zgodnie  z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

z a w i a d a m i a:

w dniu 04.07.2018 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu na działkach nr 591, 487, 477/5 w obrębie Stawiguda..

Zgodnie z art. 10 § 1 kpa przed wydaniem decyzji rozstrzygającego sprawę stronom przysługuje prawo zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenie co do zebranych dowodów, materiałów zgłoszonych żądań. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski i uwagi w tutejszym Urzędzie, w pokoju nr 14 w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Z aktami sprawy można zapoznać się na każdym etapie sprawy.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2018 13:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Chmielewski
Ilość wyświetleń: 411
10 lipca 2018 13:58 (Paweł Chmielewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany