Komunikaty

OBWIESZCZENIE BiZ.6733.24.2017 13.12.2017 r.

W ó j t  G m i n y  S t a w i g u d a,  zgodnie  z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

z a w i a d a m i a:

w dniu 30 listopada 2017 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kortów ziemnych z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz budynku gospodarczego i budynku usługowego związanego z obsługą kortów (bar, sanitariaty, szatnie, pomieszczenia administracyjno-socjalne) i częściowo wykorzystywanego na cele sportowe (korty do squasha, sale wielofunkcyjne, siłownia) na działce nr 209 w obrębie Bartąg.

 Zgodnie z art. 10 § 1 kpa przed wydaniem decyzji rozstrzygającego sprawę stronom przysługuje prawo zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenie co do zebranych dowodów, materiałów zgłoszonych żądań. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski i uwagi w tutejszym Urzędzie, w pokoju nr 14 w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Z aktami sprawy można zapoznać się na każdym etapie sprawy.

 

 

Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia  …………… 2017 r.,
zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia …………… 2017 r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 grudnia 2017 17:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Chmielewski
Ilość wyświetleń: 600
14 grudnia 2017 17:51 (Paweł Chmielewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2017 17:50 (Paweł Chmielewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany