Komunikaty

OBWIESZCZENIE BiZ.6733.22.2017 07.12.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Wójt  Gminy Stawiguda,  zgodnie  z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

zawiadamia:

w dniu 15 listopada 2017 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 40/3 i 18/5 w obrębie Tomaszkowo.

 Zgodnie z art. 10 § 1 kpa przed wydaniem decyzji rozstrzygającego sprawę stronom przysługuje prawo zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenie co do zebranych dowodów, materiałów zgłoszonych żądań. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski i uwagi w tutejszym Urzędzie, w pokoju nr 14 w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Z aktami sprawy można zapoznać się na każdym etapie sprawy.

 Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia  …………… 2017 r., 

zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia …………… 2017 r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2017 14:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Chmielewski
Ilość wyświetleń: 580
07 grudnia 2017 14:33 (Paweł Chmielewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2017 14:33 (Paweł Chmielewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2017 14:32 (Paweł Chmielewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany