Komunikaty

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach nr 303 i 133/2 w obrębie Pluski

Stawiguda,  26 stycznia 2017 r.

 

BiZ.6733.1.2017.AT                                                            

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

W ó j t  G m i n y  S t a w i g u d a,  zgodnie  z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

z a w i a d a m i a:

w dniu 09 stycznia 2017 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach nr 303 i 133/2 w obrębie Pluski.

Zgodnie z art. 10 § 1 kpa przed wydaniem decyzji rozstrzygającego sprawę osobom, których interesu prawnego dotyczy to postępowanie, przysługuje prawo zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenie co do zebranych dowodów, materiałów zgłoszonych żądań. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski i uwagi w tutejszym Urzędzie, w pokoju nr 14 w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Z aktami sprawy można zapoznać się na każdym etapie sprawy.

 

z up. Wójta

Jarosław Organiściak

Zastępca Wójta

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 stycznia 2017 13:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 617
26 stycznia 2017 13:50 (Anna Czaczkowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 stycznia 2017 13:38 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany