Komunikaty

Obwieszczenie w sprawie zmiany ostatecznej Decyzji Wójta Gminy nr 38/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 03 września 2015 r. dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury na działce nr 747 w obrębie Stawiguda

Stawiguda,  16 stycznia 2017 r.

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

W ó j t  G m i n y  S t a w i g u d a,  zgodnie  z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

z a w i a d a m i a:

w dniu 13 stycznia 2017 r. wszczęto postępowanie w sprawie zmiany ostatecznej Decyzji Wójta Gminy nr 38/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 03 września 2015 r. dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury na działce nr 747 w obrębie Stawiguda.

 Zgodnie z art. 10 § 1 kpa przed wydaniem decyzji rozstrzygającego sprawę stronom przysługuje prawo zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenie co do zebranych dowodów, materiałów zgłoszonych żądań. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski i uwagi w tutejszym Urzędzie, w pokoju nr 14 w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Z aktami sprawy można zapoznać się na każdym etapie sprawy.

z up. WÓJTA

Jarosław Organiściak

Zastępca Wójta

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 stycznia 2017 10:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1013
16 stycznia 2017 10:52 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany