Komunikaty

Obwieszczenie w sprawie zmiany ostatecznej Decyzji Wójta Gminy nr 42/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 15 września 2015 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 69/1 w obrębie Miodówko

Stawiguda,  03 listopada 2016 r.

 
 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 W ó j t  G m i n y  S t a w i g u d a,  zgodnie  z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

z a w i a d a m i a:

w dniu 2 listopada 2016 r. wszczęto postępowanie w sprawie zmiany ostatecznej Decyzji Wójta Gminy nr 42/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 15 września 2015 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 69/1 w obrębie Miodówko.

 Zgodnie z art. 10 § 1 kpa przed wydaniem decyzji rozstrzygającego sprawę stronom przysługuje prawo zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenie co do zebranych dowodów, materiałów zgłoszonych żądań. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski i uwagi w tutejszym Urzędzie, w pokoju nr 14 w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Z aktami sprawy można zapoznać się na każdym etapie sprawy.

 

Wójt Gminy Stawiguda

Irena Derdoń

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 listopada 2016 11:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1271
03 listopada 2016 11:28 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany