Komunikaty

Obwieszczenie/Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bartąg, gmina Stawiguda

Znak: 6722.17.2015.TB                                                                                                      Stawiguda, dnia 30.09.2016 r.

Znak: 6722.22.2015.TB                                                                                                                

 OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Bartąg – jednostka E, gmina Stawiguda,
  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie geodezyjnym Bartąg, gmina Stawiguda – jednostka H

 

            Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz uchwał Rady Gminy Stawiguda: Nr VIII/64/2015         z dnia 25 czerwca 2015 r. oraz Nr VIII/66/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

•      zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych    w obrębie Bartąg – jednostka E, gmina Stawiguda,

•      zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie geodezyjnym Bartąg, gmina Stawiguda – jednostka H,

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 12.10.2016 r. do 02.11.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda w godz. od 8.00 do 14.00.

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach zmian planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18.10.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda, pokój nr 3 o godz. 10.00.

            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmian planów miejscowych oraz w prognozach, może wnieść uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Stawiguda.

Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: stawiguda@stawiguda.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.11.2016 r.

 

                                                                                                                                                                                           Wójt Gminy Stawiguda

                                                                                                  /-/ Irena Derdoń

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 października 2016 12:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1425
04 października 2016 12:59 (Anna Czaczkowska) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wylozeniu_planu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 października 2016 12:59 (Anna Czaczkowska) - Usunięcie załącznika [ogloszenie_o_wylozeniu.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 października 2016 12:58 (Anna Czaczkowska) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wylozeniu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany