Komunikaty

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg, gmina Stawiguda

Znak:GN.6722.1.2016.TB                                                            Stawiguda, dnia 29.09.2016 r.

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg, gmina Stawiguda

            Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                                i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 778 ze zm.)  i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Stawiguda  Nr XIII/136/2016 z dnia 3 marca 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg, gmina Stawiguda, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 07.10.2016 r. do 28.10.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, pokój nr 3 od godz. 8.00 do godz.14.00

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie częściowej zmiany miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się dnia 17.10.2016 r. w Urzędzie Gminy Stawiguda, pokój nr 3 o godzinie 13.00.

            Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie częściowej zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stawiguda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.11.2016 roku.

 

                                                                                              Wójt Gminy Stawiguda

                                                                                                  /-/ Irena Derdoń

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 września 2016 09:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1349
29 września 2016 09:52 (Anna Czaczkowska) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wylozeniu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 września 2016 09:48 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany