Komunikaty

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie traktu pieszo-rowerowego wzdłuż istniejącej drogi powiatowej nr 1370N (ulicy Wulpińskiej) wraz z kładkami nad rowami przydrożnymi i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 40/3 w obrębie Tomaszkowo

Stawiguda,  22 września 2016 r.

 

BiZ.6733.38.2016                                                                

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

W ó j t  G m i n y  S t a w i g u d a,  zgodnie  z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

z a w i a d a m i a:

w dniu 13 września 2016 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie traktu pieszo-rowerowego wzdłuż istniejącej drogi powiatowej nr 1370N (ulicy Wulpińskiej) wraz z kładkami nad rowami przydrożnymi i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 40/3 w obrębie Tomaszkowo.

Zgodnie z art. 10 § 1 kpa przed wydaniem decyzji rozstrzygającego sprawę osobom, których interesu prawnego dotyczy to postępowanie, przysługuje prawo zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenie co do zebranych dowodów, materiałów zgłoszonych żądań. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski i uwagi w tutejszym Urzędzie, w pokoju nr 14 w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Z aktami sprawy można zapoznać się na każdym etapie sprawy.

Z up. Wójta

Jarosław Organiściak

Zastępca Wójta

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 września 2016 13:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1262
22 września 2016 13:31 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany