Komunikaty

OGŁOSZENIE /OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg, gmina Stawiguda.

Stawiguda, dnia 18.04.2016 r.

 

GN.6722.1.2016.AB

 

OGŁOSZENIE /OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg, gmina Stawiguda.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015 poz. 199 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stawiguda Uchwały Nr XIII/136/2016 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg. (Uchwała wraz z załącznikiem graficznym obrazującym obszar przedmiotowej zmiany dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.stawiguda.pl)

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości, że przystępuje się do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ustaleń w/w projektu planu na środowisko.

            Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać wnioski do opracowywanych dokumentów.

            Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie,
ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, w terminie do dnia 10 maja 2016 r.

            Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Stawiguda

/-/ Irena Derdoń

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 kwietnia 2016 15:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Chmielewski
Ilość wyświetleń: 634
18 kwietnia 2016 15:10 (Paweł Chmielewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 kwietnia 2016 15:10 (Paweł Chmielewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany