Komunikaty

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 278 w obrębie Wymój

                                                                                            Stawiguda, 09 września 2015 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

 

W ó j t  G m i n y  S t a w i g u d a,  zgodnie  z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

z a w i a d a m i a:

w dniu 19 sierpnia 2015 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 278 w obrębie Wymój.

Zgodnie z art. 10 § 1 kpa przed wydaniem decyzji rozstrzygającego sprawę stronom przysługuje prawo zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenie co do zebranych dowodów, materiałów zgłoszonych żądań. Zainteresowani mogą zgłaszać do przedmiotowej lokalizacji zastrzeżenia, wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy Stawiguda w pokoju nr 14. Z aktami sprawy można zapoznać się na każdym etapie sprawy.

 

Wójt Gminy Stawiguda

Irena Derdoń

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 września 2015 12:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1634
10 września 2015 12:40 (Anna Czaczkowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 września 2015 12:40 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany