Komunikaty

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 51 z projektowaną obwodnicą miasta Olsztyna w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda.

 

     Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), art. 54 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy w Stawigudzie Nr V/23/2011 z dnia 22 marca 2011 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 51 z projektowaną obwodnicą miasta Olsztyna w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda obejmującego obszar położony przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 51 z drogą powiatową nr 1376N, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 lipca 2015 r. do 5 sierpnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie w godzinach od 800 do 1400.

    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie o godzinie 900.

    Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

    Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stawiguda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2015 r.

                                                                                                          Wójt Gminy Stawiguda

                                                                                                          Irena Derdoń

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lipca 2015 12:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1460
07 lipca 2015 12:39 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany