Komunikaty

Ogłoszenie o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospopdarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Stawiguda, gmina Stawiguda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

            Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) i art. 54 ust.2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) oraz uchwał Rady Gminy w Stawigudzie: Nr XVI/108/2012 z dnia 31 maja 2012r. oraz Nr XVI/109/2012 z dnia 31 maja 2012r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Stawiguda, gmina Stawiguda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 października 2014 r. do 10 listopada 2014r.  w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, pokój nr 3  w godzinach pracy Urzędu.

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 28 października 2014r. w Urzędzie Gminy Stawiguda o godz. 1400.  Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stawiguda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada 2014r.

 

 

                                               Wójt Gminy Stawiguda

Teodozy Jerzy Marcinkiewicz

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 października 2014 11:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1756
13 października 2014 11:00 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany